.

Άρθρο 134
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ορισμοί των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄179), καθώς και οι ακόλουθοι:

- Βιομηχανικοί καταναλωτές: Τα νομικά πρόσωπα τα οποία είναι συνδεδεμένα είτε (α) στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), υπερυψηλής ή υψηλής τάσης είτε (β) στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Hλεκτρικής Eνέργειας (ΕΔΔΗΕ) μέσης τάσης με ετήσια κατανάλωση άνω των 13GWh.

- Επιλέξιμοι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας: Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, σύμφωνα με το άρθρο 136.

- Δικαιούχοι Χρήσης: Οι Επιλέξιμοι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι απέκτησαν προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση είτε απευθείας μέσω των δημοπρασιών του άρθρου 135 είτε μέσω της δευτερογενούς αγοράς, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 140.

- Λειτουργός της Αγοράς: Η εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.», που προβλέπεται στο άρθρο 117 του ν. 4001/2011 (Α΄179).