.

Άρθρο 137
Υποχρέωση παράδοσης

Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται, με τη συμμετοχή της στον ΗΕΠ, να εξασφαλίζει την παράδοση των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στα προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση στους Δικαιούχους Χρήσης των προϊόντων αυτών. Στην περίπτωση πραγματικής αδυναμίας εξασφάλισης της παράδοσης των ανωτέρω ποσοτήτων ενέργειας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 140.