.

Άρθρο 138
Ετήσια ποσότητα, καταμερισμός, πρόγραμμα δημοπράτησης και τεχνικά χαρακτηριστικά προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς, καθορίζονται:
(α) Η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των ανωτέρω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση,
(β) ο καταμερισμός, για κάθε δημοπρασία, της ανωτέρω ετήσιας ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση,
(γ) το πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών και (δ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, ως αυτά εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2. Η πρώτη δημοπρασία θα έχει διεξαχθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 και η φυσική παράδοση των προϊόντων θα λάβει χώρα εντός του τέταρτου τριμήνου του 2016.