.

Άρθρο 142
Σκοπός - Βασικές αρχές ιδιοκτησιακού διαχωρισμού

1. Με τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου B΄ υλοποιείται ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής ΑΔΜΗΕ ΑΕ) από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής ΔΕΗ ΑΕ) σε εφαρμογή του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και του εναλλακτικού προς την πλήρη ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης σχεδίου, που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 4.3 της Παραγράφου Γ΄ του ν. 4336/2015 (Α'94).

2. Προς υλοποίηση των ανωτέρω, διαμορφώνεται νέα σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που διασφαλίζει τον πλήρη διαχωρισμό αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ και τη διατήρησή της υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. Ο έλεγχος επί της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου σε σχέση με τη ΔΕΗ ΑΕ ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4001/2011 (Α'179). Η άμεση ή έμμεση συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει κατά πλειοψηφία ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το Ελληνικό Δημόσιο στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ δεν δύναται να υπολείπεται του 51%. Η διαμόρφωση της νέας σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται μέσω:
α) της μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία συμμετοχών (HoldingCo, στο εξής «Εταιρεία Συμμετοχών»), η οποία πρόκειται να συσταθεί με επιμέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ ΑΕ και να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά και της οποίας μοναδικός μέτοχος αρχικώς θα είναι η ΔΕΗ ΑΕ και εν συνεχεία οι μέτοχοι της ΔΕΗ ΑΕ,
β) της πώλησης και μεταβίβασης, με μία ή περισσότερες συναλλαγές, μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε εταιρεία της οποίας μοναδικός μέτοχος θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο (στο εξής «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ») και
γ) της πώλησης και μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη ΔΕΗ ΑΕ σε στρατηγικό επενδυτή.