.

Άρθρο 147
Κεφαλαιοποιήσιμα αποθεματικά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ

Προς το σκοπό υλοποίησης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, αποτελούν ελεύθερα κεφαλαιοποιήσιμα αποθεματικά τα ακόλουθα αποθεματικά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ:
α. Το αποθεματικό που προέκυψε από την υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων που δημιουργήθηκαν από τη ΔΕΗ ΑΕ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 2941/2001 (Α΄ 201) και μεταφέρθηκε στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ δυνάμει των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
β. Ο λογαριασμός «κέρδη εις νέον».