.

Άρθρο 152
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) Τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 4273/ 2014 περί δημιουργίας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας (Α'146).
β) Η Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’ αριθμ. 15 της 24.7.2013 του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)» (Α΄ 168), η οποία τιτλοφορείται «Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ μέσω πώλησης και μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 66% του μετοχικού κεφαλαίου της σε επενδυτή. Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4237/2014 (Α΄ 146) και το άρθρο 14 του ν.4273/2014 (Α’146).
γ) Τα άρθρα 1,2 και 5 του ν. 4237/2014.