.

Άρθρο 162
Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής διαρθρώνεται στις εξής οργανικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης Υπουργείου:
α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα,
β) Μονάδα Α΄ - Σχεδιασμού, Στρατηγικής και Συντονισμού,
γ) Μονάδα Β΄ - Έργων,
δ) Μονάδα Γ΄ - Προτύπων,
ε) Μονάδα Δ΄ - Παρακολούθησης και Αξιολόγησης,
στ) Μονάδα Ε΄ - Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.