.

Άρθρο 166
Δαπάνες, Έλεγχος

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.

2.Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Οικονομικών εξυπηρετεί και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής.