.

Άρθρο 180

1. Στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 9 του ν.3213/2003 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, όπου γίνεται αναφορά στα άρθρα 4 και 5 αυτού, διαγράφονται οι σχετικές λέξεις. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει, η φράση «άρθρα 4 έως 8» αντικαθίσταται από την φράση «άρθρα 6 έως 8».

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3213/2003 καταργείται. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 4(β) του άρθρου 143 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), διαγράφεται η φράση «, και εφόσον δεν έχει προηγηθεί εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2,».