.

Άρθρο 186
Έδρα - Διάρκεια

1. Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο εντός του Νομού Αττικής που ορίζεται στο Καταστατικό του.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εν-νέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η διάρκεια δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου.