.

Άρθρο 195
Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ελεγμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και οι ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις της εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κ.ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει, επίσης, τριμηνιαίες αναφορές επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεών της Εταιρείας που περιλαμβάνουν αναλυτική κατάσταση του συνόλου των εσόδων και καταστάσεις χρηματορροών και οικονομικής θέσης, οι οποίες υποβάλλονται στο Εποπτικό Συμβούλιο και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός ενενήντα (90) ημερών από το τέλος κάθε τριμήνου.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.