.

Άρθρο 199
Διανομή κερδών

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η διανομή των κερδών της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μερισματική πολιτική, η οποία αποτελεί μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού και με την οποία διασφαλίζεται η ακόλουθη διανομή:
α) ποσοστό 50% των κερδών της Εταιρείας καταβάλλεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο και διατίθεται σύμφωνα με το ν. 4336/2015, και
β) τα λοιπά κέρδη χρησιμοποιούνται για τις επενδύσεις της Εταιρείας σύμφωνα με την πολιτική επενδύσεων που περιγράφεται στο άρθρο 200 του παρόντος. Τα κέρδη της Εταιρείας υπολογίζονται όπως προβλέπεται στα λογιστικά πρότυπα που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό. Η μέθοδος καθορισμού του μερίσματος μπορεί να εξειδικευτεί περαιτέρω στη μερισματική πολιτική. Προκειμένου να διατηρηθεί η αναλογία διάθεσης κερδών που ορίζεται με τα ανωτέρω εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 1, τα ποσοστά που διανέμονται δύνανται να αναπροσαρμοστούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη ποσά που έχουν διατεθεί για επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν τον υπολογισμό των κερδών που πρόκειται να διανεμηθούν.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3864/2010 και οι διατάξεις των παραγράφων 14 έως και 18 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 εξακολουθούν να εφαρμόζονται από το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ, αντίστοιχα και το ΤΧΣ θα μεταφέρει τα ποσά απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η φράση "και το ΤΧΣ θα μεταφέρει τα ποσά απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο." στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 199 προστέθηκε σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8ο του νόμου 4393/2016, ΦΕΚ Α'106/6.6.2016