.

Άρθρο 200
Επενδυτική Πολιτική

1. Οι επενδυτικές αποφάσεις της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της λαμβάνονται σύμφωνα με την Επενδυτική Πολιτική, η οποία αποτελεί μέρος του Εσωτερικού της Κανονισμού. Η Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της (πλην του ΤΧΣ) λαμβάνει υπόψη τις αρχές της παραγράφου 3.

2. Ποσά τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 199, χρησιμοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους τύπους επενδύσεων: (α) Επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, και
(β) Επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ.

3. Η Επενδυτική Πολιτική περιέχει τις ακόλουθες γενικές αρχές:
(α) Ως Επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας νοούνται κυρίως επενδύσεις σε σημαντικούς τομείς από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που αποτελούν τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, καθώς και σημαντικών συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν χώρα είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005 είτε βάσει ειδικής νομοθεσίας. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας εγκρίνει τους συγκεκριμένους τομείς στους οποίους πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα επενδύσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.
(β) Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των άμεσων θυγατρικών της, συμβάλλουν στην αξιοποίηση τους και στην αύξηση των σχετικών εσόδων. Οι επενδύσεις αυτές δύνανται να περιλαμβάνουν βελτιώσεις ή έξοδα προετοιμασίας για πώληση ή άλλου είδους αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, εκσυγχρονισμό του δικτύου των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και ανάθεση συμβάσεων διαχείρισης αναφορικά με εταιρίες υπό αναδιάρθρωση.

4. Η Επενδυτική Πολιτική περιλαμβάνει και τη διαδικασία καθορισμού των ποσοστιαίων ορίων κάθε κατηγορίας επενδύσεων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός ορίζει περαιτέρω τη διαδικασία επιλογής των επενδύσεων από την Εταιρεία.

5. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας μπορούν να γίνουν εφόσον προβλέπεται από την Επιτροπή Επενδύσεων ότι:
α. δημιουργούν απόδοση για την Εταιρεία ή
β. έχουν θετική επίπτωση στην ανάπτυξη της εθνικής
οικονομίας και σε κάθε περίπτωση συνάδουν με την Επενδυτική Πολιτική.

6. Επενδύσεις στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των θυγατρικών της μπορούν να λάβουν χώρα εφόσον προβλέπεται από την Επιτροπή Επενδύσεων ότι θα δημιουργήσουν απόδοση για την Εταιρεία που συνάδει με την Επενδυτική Πολιτική.

7. Τα ρευστά διαθέσιμα της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ τηρούνται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, έως τη λειτουργική έναρξη του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου, μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείρισή τους.