.

Άρθρο 205

Κυρώνεται το Καταστατικό της ΕΔΗΣ που έχει ως εξής:
««ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1 Επωνυμία
Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΔΗΣ)».

Άρθρο 2 Σκοπός
Ο σκοπός της εταιρείας προβλέπεται στο άρθρο 197 παρ. 1 του Νόμου για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ο Νόμος) και έγκειται στη διαχείριση των δημοσίων επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται δυνάμει του Νομου στην ΕΔΗΣ.

Άρθρο 3 Έδρα
Έδρα της εταιρείας ορίζεται Δήμος εντός του νομού Αττικής.

Άρθρο 4 Επωνυμία
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6 Μετοχές
Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

Άρθρο 7 Όργανα της εταιρείας
Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8 Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 9 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τεσσάρων (4) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.

Άρθρο 10 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, ορίζοντας τον αναπληρωτή του Προέδρου που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και τις ιδιότητες των λοιπών μελών, πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 11 Εταιρική Χρήση
Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 12 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Έλεγχος αυτών - Διάθεση κερδών
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.
Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.
Η διάθεση των κερδών γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο.

Άρθρο 13 Γενική Διάταξη
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 14 Κάλυψη και καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου
Το προβλεπόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εκ τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ θα καλυφθεί από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ τοις μετρητοίς.

Άρθρο 15
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 16 Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία ορίζεται μέσα σε 6 μήνες από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο.

Άρθρο 17 Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας
Η λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του ν. 4336/2015.»