.

Άρθρο 207
Προσωρινή ρύθμιση διαφορών σε διακατοχή ακινήτων

Για την προσωρινή ρύθμιση των διαφορών που ανακύπτουν από την αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτων τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. της 22.4/16.5/1926 και του άρθρου 22 του α.ν.1539/1938 (Α΄488).