.

Άρθρο 209
Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεργασία με την Εταιρεία

Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται να εκδοθούν στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 192, στις παραγράφους 6 και 10 του άρθρου 196 του παρόντος νόμου, εκδίδονται κατόπιν γραπτού αιτήματος που υποβάλλεται από την Εταιρεία. Το αίτημα με τον πλήρη φάκελο εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και κάθε άλλη αρμόδια αρχή εντός εξήντα (60) ημερών και στη συνέχεια διαβιβάζεται στο ΚΥΣΟΙΠ. Με απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να εκδώσει τις σχετικές πράξεις και να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη για την υλοποίηση της απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ.