.

Άρθρο 212
Τροποποίηση του ν. 2636/1998 (Α΄ 198)

1. Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
« Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα, να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέθοδο αξιοποίησης προβλέπεται στο άρθρο 18 του νόμου για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., όπως και τις ακόλουθες πράξεις.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 1, ισχύει από την ημερομηνία συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας
Α.Ε..