.

Άρθρο 214
Καταργούμενες διατάξεις

1. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ καταργούνται από την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., ο οποίος εφαρμόζεται και σε αυτές.

2. Καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι ακόλουθες διατάξεις του ν. 3986/2011:
α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 3.
β. Η παρ. 8 του άρθρου 3.
γ. Η υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 (γ) του άρθρου 4.

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3 , και οι παραράγραφοι 13 έως 17   του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του Εσωτερικού Κανονισμού της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε..

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 24 του ν.4321/2015 καταργούνται.

5. Από την ημερομηνία συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998.
β) Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 και η παρ. 17 του άρθρου 9 του ν. 2837/2000.
γ) Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3270/2004.
δ) Η παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.
ε) Οι παράγραφοι 1 και 2 και η περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 49 του ν. 3220/2004.
στ) Η περίπτωση 6 της παρ. 2 και η περίπτωση 8 της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 3943/2011.

Η φράση "το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3" στην παρ.2 του άρθρου 214 προστέθηκε σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 10ο του νόμου 4393/2016, ΦΕΚ Α'106/6.6.2016
Οι λέξεις "13 εως 17" αντικατέστησαν τις λέξεις "13 εως 16" στην παρ.3 του άρθρου 214 σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 8ο του νόμου 4393/2016, ΦΕΚ Α'106/6.6.2016