.

Άρθρο 218
Τέλη και φόροι για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια

Σε εφαρμογή των εγγυοδοτικών δηλώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5.2.1(ιβ) κάθε Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 82 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171) και του ν. 1080/1980 (Α΄ 246), όπως ισχύει, δεν επιβάλλονται στους παραχωρησιούχους οποιουδήποτε είδους τέλη ή φόροι, από οποιαδήποτε δημοτική ή άλλη τοπική αρχή, για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στα έργα που θα εκτελεστούν και στις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στα περιφερειακά αεροδρόμια των Συμβάσεων Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών φωτισμού, ασφάλειας, καθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων και αποχέτευσης, υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που οι υπηρεσίες αυτές πράγματι παρέχονται στους χρήστες των περιφερειακών αεροδρομίων από τους παραχωρησιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Συμβάσεις Παραχώρησης.