.

Άρθρο 220
Μη καταβολή αεροναυτικών τελών από αεροπορικές εταιρίες στα παραχωρούμενα περιφερειακά αεροδρόμια

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28.12 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, θα ρυθμίζεται το κατώτατο όριο οφειλών προς τους παραχωρησιούχους των περιφερειακών αεροδρομίων, πέραν των οποίων θα έχουν αυτοί το δικαίωμα να ζητήσουν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την απαγόρευση απογείωσης οποιουδήποτε αεροσκάφους ανήκοντος σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω της μη καταβολής Αεροναυτικών Τελών, όπως ορίζονται σε έκαστη Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και λεπτομέρεια σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος αυτού.