.

Άρθρο 223
Συμμετοχή παραχωρησιούχων στην επιτροπή του άρθρου 17 παρ. 2 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17)

Για τα καταστήματα πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών που λειτουργούν εντός των περιφερειακών αεροδρομίων κάθε Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, η επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17) απαρτίζεται από τον προϊστάμενο της οικείας Τελωνειακής Αρχής, έναν υπάλληλο που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό και έναν εκπρόσωπο του παραχωρησιούχου.