.

Άρθρο 226
Διαδικασία αύξησης Ανώτατου Ορίου Χρεώσεων

Με την επίτευξη της Ημερομηνίας Λήξης των Επικείμενων Έργων σε κάθε περιφερειακό αεροδρόμιο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18.9 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, η Μέγιστη Μέση Απόδοση Ανά Αναχωρούντα Επιβάτη ανά περιφερειακό αεροδρόμιο, όπως αυτή ορίζεται στις Συμβάσεις Παραχώρησης, θα αυξηθεί για πρώτη φορά στα ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 28.4.3 ή/ και 28.4.4 εκάστης Σύμβασης Παραχώρησης για το αντίστοιχο περιφερειακό αεροδρόμιο.
Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα εγκρίνει, με την έκδοση σχετικής πράξης του Διοικητή της που εκδίδεται μέσα σε 20 μέρες, την αύξηση, αποδεχόμενη τους υπολογισμούς σχετικά με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή της Μέγιστης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη που θα της υποβάλει ο παραχωρησιούχος σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 28.4.5(β) - (ε) έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης, εκτός εάν έχει εμφιλοχωρήσει στους ως άνω υπολογισμούς μαθηματικό ή άλλο πρόδηλο σφάλμα υπολογισμού σχετικό με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή της Μέγιστης Μέσης Απόδοσης ανά Αναχωρούντα Επιβάτη.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας από την υποβολή σε αυτήν από τον παραχωρησιούχο των σχετικών στοιχείων υπολογισμού, οι υποβληθέντες υπολογισμοί του παραχωρησιούχου θα θεωρούνται εγκεκριμένοι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σε περίπτωση μαθηματικού σφάλματος ή άλλου πρόδηλου σφάλματος στους υπολογισμούς του παραχωρησιούχου, η σχετική διαπιστωτική πράξη θα εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών μετά από τη διόρθωση των σφαλμάτων αυτών και την επανυποβολή των στοιχείων υπολογισμού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.