.

Ν.4391/2016
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τη Συνεργασία στον τομέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ A'97/30.5.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τη Συνεργασία στον τομέα των Θαλασσίων Υποθέσεων, που υπογράφηκε στην Αθήνα, τη 19η Ιουνίου 2014. το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Μνημόνιο Κατανόησης

Μεταξύ

Της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

και Της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των θαλασσίων υποθέσεων

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενεργώντας μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, και η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ενεργώντας μέσω της Κρατικής Διοίκησης Ωκεανών (εφεξής αποκαλούμενες «τα Μέρη»),

Θεωρώντας ότι η θαλάσσια συνεργασία μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω τις υφιστάμενες φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών,

Αναγνωρίζοντας ότι αυτή η συνεργασία θα προάγει την από κοινού ανάπτυξη θαλασσίων προγραμμάτων στις δύο χώρες,

Επιθυμώντας την εγκαθίδρυση στενότερων σχέσεων μεταξύ των Υπηρεσιών σχετικών με θαλάσσια ζητήματα και του προσωπικού των δύο χωρών,

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας,

Έχοντας υπ' όψιν τη Συμφωνία για τις Θαλάσσιες Μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών, που υπεγράφη στις 16 Οκτωβρίου 1995 και το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς των ναυτιλιακών μεταφορών και των ναυτιλιακών τεχνολογιών της 15 Ιουνίου 2010,

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τη συμφωνία της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία που υπεγράφη στο Πεκίνο στις 15 Νοεμβρίου 1979,

Συμφώνησαν τα εξής:

Άρθρο 1
Κατευθυντήριες Αρχές
α. Τα δύο Μέρη θα υλοποιούν τη συνεργασία και την επικοινωνία σχετικά με τις θαλάσσιες υποθέσεις βάσει της ισότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος.

β. Όλες οι δραστηριότητες που διενεργούνται βάσει του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο, ιδίως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, και τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς τους.

γ. Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουν την πραγματοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο Συνεργασίας
Τα Μέρη επιβεβαιώνουν τους ακόλουθους τομείς ως προτεραιότητες στη διάρκεια της περιόδου ισχύος του Μνημονίου Κατανόησης:

α. Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος,
β. Εξερεύνηση και αξιοποίηση θαλάσσιων ορυκτών πόρων,
γ. Θαλάσσια παρατήρηση πρόγνωση και προειδοποίηση για ωκεάνιες καταστροφές,
δ. Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και πειραματική ανάπτυξη και εκπαίδευση στις θαλάσσιες επιστήμες,
ε. Επιβολή του νόμου στη θάλασσα,
στ. Θαλάσσια πολιτική,
ζ. Άλλοι τομείς συνεργασίας που συμφωνούνται μεταξύ των δύο χωρών.

Άρθρο 3
Μορφή Συνεργασίας
α. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διμερή συνεργασία μεταξύ ερευνηηκών κέντρων, ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών στον τομέα των θαλάσσιων επιστημών, μέσω της υλοποίησης κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τη διοργάνωση σεμιναρίων/εργαστηρίων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και κάθε άλλη μορφή συνεργασίας που συμφωνείται αμοιβαία.

β. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαίες επισκέψεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των διοικήσεων θαλασσίων υποθέσεων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων των δύο Μερών.

γ. Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι εμπειρογνώμονες, οι καθηγητές και οι ερευνητές μπορούν να προσκαλούνται ή να απασχολούνται στην άλλη χώρα για βραχυχρόνια ή μακροχρόνια διδασκαλία, συνεργασία στην επιστημονική έρευνα, παρακολούθηση ακαδημαϊκών συνεδρίων ή σχετικών διεθνών ακαδημαϊκών σεμιναρίων.

δ. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις αμοιβαίες επισκέψεις εκπαιδευτικού και επιστημονικού ερευνητικού προσωπικού και την ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων, πληροφοριών και αποτελεσμάτων.

Άρθρο 4
Οργάνωση της λειτουργίας και συντονισμός
Η Μικτή Επιτροπή Θαλάσσιας Συνεργασίας θα δημιουργηθεί από τους δύο συμβαλλόμενους με σκοπό την διατύπωση διετούς χρονοδιαγράμματος και τον συντονισμό της υλοποίησης των δραστηριοτήτων συνεργασίας του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Η Μικτή Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά κάθε έτος.

Άρθρο 5
Προστασία Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας
α. Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα επιβάλλεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς νόμους και κανονισμούς των Μερών και με άλλες διεθνείς συμφωνίες που έχουν υπογράψει και τα δύο Μέρη.

β. Η χρήση του ονόματος, του λογότυπου και/ή του επίσημου εμβλήματος οποιουδήποτε από τα Μέρη σε οποιαδήποτε έκδοση, έγγραφο και/ή κείμενο δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του άλλου Μέρους.

γ. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ανωτέρω, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί τεχνολογικής εξέλιξης, ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών που πραγματοποιείται

(i) από κοινού από τα Μέρη ή τα ερευνητικά αποτελέσματα που λαμβάνονται μέσω κοινής δραστηριότητας και προσπάθειας των Μερών θα ανήκουν από κοινού στα Μέρη σύμφωνα με όρους που θα συμφωνηθούν αμοιβαία, και
(ii) αποκλειστικά και χωριστά από ένα Μέρος ή τα ερευνητικά αποτελέσματα που λαμβάνονται μέσω αποκλειστικής και χωριστής προσπάθειας του Μέρους θα ανήκουν αποκλειστικά στο ενδιαφερόμενο μέρος.

Άρθρο 6
Ερμηνεία του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης
Η ερμηνεία ανήκει στη Κρατική Διοίκηση Ωκεανών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου της Ελληνικής Δημοκρατίας βάσει συμφωνίας των δύο Μερών.

Άρθρο 7
Θέση σε ισχύ
Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα τεθεί σε ισχύ μετά την ανταλλαγή γραπτών ειδοποιήσεων μεταξύ των Μερών με τις οποίες θα αλληλοενημερώνονται σχετικά με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών τους.

Άρθρο 8
Προηγούμενες διμερείς συμφωνίες σε ισχύ
Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης δεν θίγει τις διατάξεις διμερών συμφωνιών, συνθηκών ή πρωτοκόλλων σε ισχύ μεταξύ των Μερών.

Άρθρο 9
Διάρκεια
α. Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο πέντε ετών από τη θέση του σε ισχύ. Κατά το πέμπτο έτος, τα μέρη θα αξιολογήσουν την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και θα διαπραγματευτούν την περαιτέρω συνεργασία.

β. Εντός της περιόδου ισχύος, το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης μπορεί να τερματισθεί ανά πάσα στιγμή, υπό τον όρο της προηγούμενης ειδοποίησης έξι μηνών, από οποιοδήποτε από τα Μέρη, με την οποία θα ενημερώνει το άλλο για την πρόθεση του να το τερματίσει.

γ. Κάθε πρόταση για τροποποίηση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης από οποιοδήποτε από τα Μέρη θα τίθεται σε ισχύ, υπό τον όρο της γραπτής συμφωνίας του άλλου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 7 - Θέση σε ισχύ του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης.

δ. Ο τερματισμός του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης δεν επηρεάζει την πραγματοποίηση, ισχύ και διάρκεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί βάσει του παρόντος πριν από την ημερομηνία τερματισμού της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως και από τα δύο Μέρη.
Οι ακόλουθοι υπογράφοντες, εξουσιοδοτημένοι από την κυβέρνηση τους, υπογράφουν το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης.

Έγινε στην Αθήνα στις 19 Ιουνίου 2014 σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα στην κινεζική, ελληνική και αγγλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αποκλίσεων στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση

της Ελληνικής Δημοκρατίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης Lñi Cigui

Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Administrator of State Oceanic Administration

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο δεύτερο
Η προθεσμία της παραγράφου 6α του άρθρου 132 του Ν. 4270/2014 (A' 143) παρατείνεται έως και 31.8.2016.

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2016