.

Ν.4390/2016
Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, με τις αναπόσπαστες σε αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'96/30.5.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συνολική Συμφωνία - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, με τις αναπόσπαστες σε αυτήν Δηλώσεις, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 27 Ιουνίου 2012, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,
εφεξής «η Ένωση»

και
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,
Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,
Η ΜΑΛΤΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,
Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο εξής καλούμενα «τα κράτη μέλη»,
αφενός, και

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ («Βιετνάμ»),
αφετέρου,
στο εξής από κοινού αναφερόμενα ως «τα μέρη»,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των μερών και τους στενούς ιστορικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς που τα ενώνουν,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον συνολικό χαρακτήρα των αμοιβαίων σχέσεων τους, όπως αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από το «Στρατηγικό σχέδιο για τις σχέσεις μεταξύ του Βιετνάμ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2010 και τις κατευθύνσεις για το 2015» που υιοθέτησε το Βιετνάμ το 2005 και τις συνακόλουθες συνομιλίες μεταξύ των μερών,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα μέρη θεωρούν ότι η παρούσα συμφωνία εντάσσεται σε μία ευρύτερη και συνεκτική σχέση μεταξύ τους μέσω συμφωνιών των οποίων και οι δύο πλευρές είναι συμβαλλόμενα μέρη,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευση τους για την προάσπιση των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου, των στόχων και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ το σεβασμό γα την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωση τους στην αρχή της χρηστής διακυβέρνησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιθυμία τους να προωθήσουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των λαών τους, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και των απαιτήσεων περί περιβαλλοντικής προστασίας,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο αποσκοπεί στην αποτελεσματική δίωξη των σοβαρότερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ειρήνη και τη διεθνή δικαιοσύνη,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα μέρη συμμερίζονται την άποψη ότι η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη διεθνή ασφάλεια και επιθυμούν να ενισχύσουν το διάλογο και τη συνεργασία τους σε αυτό τον τομέα. Η ομόφωνη έγκριση του ψηφίσματος 1540 από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καταδεικνύει τη δέσμευση ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας να καταπολεμήσει τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη ανάληψης μεγαλύτερων δεσμεύσεων για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση των όπλων βάσει των εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών,

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την πλήρη δέσμευση τους για την καταπολέμηση κάθε μορφής τρομοκρατίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και για τη θέσπιση αποτελεσματικών διεθνών σχέσεων συνεργασίας και μέσων για την εξάλειψη τους και υπενθυμίζοντας τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της συμφωνίας συνεργασίας της 7ης Μαρτίου 1980 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης - κρατών μελών της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) - η οποία επεκτάθηκε και στο Βιετνάμ το 1999, καθώς και της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ της 17ης Ιουλίου 1995,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που έχουν η σύσφιγξη των υφισταμένων σχέσεων μεταξύ των μερών, με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, καθώς και η κοινή τους βούληση να παγιώσουν, να εμβαθύνουν και να διαφοροποιήσουν τις σχέσεις τους σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με βάση την εθνική κυριαρχία, την ισότητα, την αποφυγή διακρίσεων, τον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος και το αμοιβαίο όφελος,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το καθεστώς του Βιετνάμ, ως αναπτυσσόμενης χώρας και λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα επίπεδα ανάπτυξης των συμβαλλομένων μερών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ιδιαίτερη σημασία της αναπτυξιακής συνεργασίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος, κατά την επιδίωξη της διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και την πλήρη και έγκαιρη πραγματοποίηση των διεθνώς συμφωνηθέντων αναπτυξιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την πρόοδο που σημείωσε το Βιετνάμ προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και την υλοποίηση της στρατηγικής του για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, καθώς και το τρέχον επίπεδο ανάπτυξης του ως αναπτυσσόμενης χώρας χαμηλού εισοδήματος,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα μέρη προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις αρχές και τους κανόνες που διέπουν το διεθνές εμπόριο, οι οποίοι περιλαμβάνονται κυρίως στη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), καθώς και στην ανάγκη εφαρμογής τους με διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το εμπόριο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη σημασία των προγραμμάτων εμπορικών προτιμήσεων

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την πλήρη δέσμευση τους για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις διαστάσεις της, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποτελεσματικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για την αποτελεσματική προώθηση και εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων εργασίας που έχουν επικυρώσει τα μέρη,

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιθυμία τους να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των μερών με, βάση κοινές αξίες και το αμοιβαίο όφελος, σε πλήρη συμφωνία με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σε περιφερειακό επίπεδο,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Τίτλου V, Μέρος τρίτο της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ως χωριστά συμβαλλόμενα μέρη ή ως μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν για τη Δανία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο 22 για τη θέση της Δανίας το οποίο προσαρτάται στις εν λόγω συνθήκες,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικές αρχές
1. Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους στις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως αυτές ορίζονται στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και επιβεβαιώθηκαν στη Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 24ης Οκτωβρίου 1970 για τις αρχές του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τις φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις άλλες συναφείς διεθνείς συνθήκες, που εκφράζουν μεταξύ άλλων το κράτος δικαίου και την αρχή pacía sunt servand, καθώς και στον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και σε άλλες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα των οποίων είναι συμβαλλόμενα μέρη, οι οποίες αποτελούν τη βάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών αμφοτέρων των μερών και συνιστούν βασικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.

2. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευση τους να συνεργαστούν στενότερα για την πλήρη επίτευξη των διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, τηρώντας τις ισχύουσες αμοιβαίες. διεθνείς υποχρεώσεις τους. Αυτό συνιστά καθοριστικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας. Επιβεβαιώνουν την αντίστοιχη δέσμευσή τους σχετικά με την ευρωπαϊκή αντίληψη για την ανάπτυξη του 2005, τη Διακήρυξη των Παρισίων για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που εγκρίθηκε στο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας το 2005, το πρόγραμμα δράσης της Άκρα που συμφωνήθηκε στο τρίτο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης και τη βασική δήλωση του Ανόι για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που συμφωνήθηκε το 2006, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων της αναπτυξιακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της προόδου για την αποδέσμευση της βοήθειας και την επίτευξη περισσότερο προβλέψιμων μηχανισμών παροχής βοήθειας.

3. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευση τους για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις διαστάσεις της, τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της παγκοσμιοποίησης και τη συμβολή στην επίτευξη των διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.

4. Τα μέρη συμφωνούν ότι η υλοποίηση του συνόλου των δραστηριοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας θα λαμβάνει υπόψη τα αντίστοιχα επίπεδα ανάπτυξης, τις ανάγκες και την ικανότητα τους.

5. Τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι το εμπόριο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και ότι τα προγράμματα εμπορικών προτιμήσεων συμβάλλουν στην προώθηση της ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ.

6. Τα μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας θα είναι σύμφωνη με την αντίστοιχη νομοθεσία, τους κανόνες και τις ρυθμίσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί της συνεργασίας
Για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων τους, τα μέρη δεσμεύονται να καθιερώσουν γενικό διάλογο και να προαγάγουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, οι προσπάθειες τους θα αποσκοπούν:

α) στην εδραίωση της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο όλων των σχετικών περιφερειακών και διεθνών φόρουμ και οργανισμών

β) στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ τους προς αμοιβαίο όφελος·

γ) στην εδραίωση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν το εμπόριο και τις επενδύσεις, με στόχο τη διευκόλυνση των ροών του βιώσιμου εμπορίου και των επενδύσεων και την πρόληψη και την άρση των εμποδίων για το εμπόριο και τις επενδύσεις, με συνέπεια και συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες και μελλοντικές περιφερειακές πρωτοβουλίες EE-ASEAN·

δ) μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας να αγωνίζονται για την εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την καταπολέμηση των νέων προκλήσεων, όπως της κλιματικής αλλαγής και των μεταδοτικών ασθενειών, την εμβάθυνση της οικονομικής μεταρρύθμισης και την ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία

ε) στην εδραίωση της συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου και τη νομική συνεργασία, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη μετανάστευση, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών

στ) στην ενθάρρυνση της συνεργασίας σε όλους τους άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οικονομική, πολιτική, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η φορολογία, η βιομηχανική πολιτική και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, η επιστήμη και τεχνολογία, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο αστικός και περιφερειακός σχεδιασμός και ανάπτυξη, ο τουρισμός, η εκπαίδευση· και η-κατάρτιση, ο πολιτισμός, η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και οι φυσικοί, πόροι, η γεωργία, η δασοκομία, η κτηνοτροφία, η αλιεία, και η αγροτική ανάπτυξη, η υγεία, οι στατιστικές, η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, οι ενώσεις και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ,η πρόληψη φυσικών καταστροφών, η μετανάστευση και η ισότητα των φύλων

ζ) στην ενίσχυση της υφιστάμενης και της μελλοντικής συμμετοχής αμφοτέρων των μερών σε υποπεριφερειακά και περιφερειακά προγράμματα συνεργασίας, ανοικτά στη συμμετοχή του άλλου μέρους·

η) στην καθιέρωση συνεργασίας για την καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, του παράνομου εμπορίου φορητών όπλων και ελαφρού εξοπλισμού σε όλες του τις πτυχές και των καταλοίπων πολέμου

θ) στην εδραίωση συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

ι) στην ενίσχυση του ρόλου και την προβολή των μερών στις περιοχές τους με διάφορα μέσα, όπως οι πολιτιστικές ανταλλαγές, η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και η εκπαίδευση·

ια) στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης των λαών, μεταξύ άλλων με τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων οντοτήτων, όπως εργαστηρίων ιδεών, πανεπιστημίων, επιχειρηματιών και μέσων ενημέρωσης, με τη μορφή σεμιναρίων, διασκέψεων, ανταλλαγών νέων και άλλων δραστηριοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 3
Συνεργασία στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών οργανισμών
1. Τα μέρη δεσμεύονται να ανταλλάσσουν απόψεις και να συνεργάζονται στα περιφερειακά και διεθνή φόρουμ και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και των-οργανισμών και οργανώσεων τους, του διαλόγου ASEAN-EE, του Περιφερειακού Φόρουμ ASEAN (ARF), της ευρωασιατικής συνόδου κορυφής (ASEM) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)

2. Τα μέρη συμφωνούν επίσης να προάγουν τη συνεργασία σε αυτούς τους τομείς μεταξύ εργαστηρίων ιδεών, πανεπιστημίων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και μέσων ενημέρωσης με τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, υπό τον όρο ότι η εν λόγω συνεργασία βασίζεται στην κοινή συναίνεση.

ΑΡΘΡΟ 4
Διεθνής και περιφερειακή συνεργασία
1. Για κάθε; τομέα διαλόγου και συνεργασίας βάσει της παρούσας συμφωνίας, και με τη δέουσα βαρύτητα σε θέματα διμερούς συνεργασίας, τα μέρη συμφωνούν να υλοποιούν τις συναφείς δραστηριότητες σε διμερές ή περιφερειακό επίπεδο ή και στα δύο πλαίσια.· Κατά την επιλογή, του κατάλληλου πλαισίου, τα μέρη θα επιδιώξουν να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο σε όλα τα-: ενδιαφερόμενα μέρη και να ενισχύσουν τη συμμετοχή αυτών, με τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική και θεσμική σκοπιμότητα και 5 εξασφαλίζοντας τη συνοχή με άλλες δραστηριότητες που απαιτούν τη συμμετοχή της Ένωσης και του ASEAN. Η συνεργασία μπορεί, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει τη στήριξη για την ολοκλήρωση και την οικοδόμηση κοινότητας ASEAN.

2. Τα μέρη μπορούν, εάν είναι απαραίτητο, να αποφασίσουν την επέκταση της χρηματοδοτικής στήριξης σε δραστηριότητες σε τομείς που καλύπτονται ή σχετίζονται με τη συμφωνία, με βάση τις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές διαδικασίες και τους πόρους τους. Η συνεργασία αυτή μπορεί ιδίως να στηρίξει την εφαρμογή των κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων του Βιετνάμ και να περιλάβει μέτρα για τη δημιουργία ικανοτήτων, όπως η διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, εργαστηρίων και σεμιναρίων, οι ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων, οι μελέτες και άλλα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη, σύμφωνα με τις στρατηγικές της αναπτυξιακής βοήθειας των χορηγών.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 5
Γενικές αρχές
1. Οι γενικοί στόχοι της συνεργασίας για την ανάπτυξη είναι η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, καθώς και η εξάλειψη της φτώχειας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Οι στόχοι της συνεργασίας για την ανάπτυξη λαμβάνουν υπόψη τις στρατηγικές και τα προγράμματα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του Βιετνάμ. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η συνεργασία τους για την ανάπτυξη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων του Βιετνάμ.

2. Τα μέρη συμφωνούν να προαγάγουν τις δραστηριότητες συνεργασίας σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες και τους πόρους τους.

ΑΡΘΡΟ б
Σκοποί της συνεργασίας
Οι στρατηγικές των μερών για τη συνεργασία για την ανάπτυξη αποσκοπούν, μεταξύ άλλων:

α) στην επίτευξη της βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης
β) στην προώθηση της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης
γ) στην προώθηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης
δ) στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης και της αναγέννησης του. περιβάλλοντος, στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτόν και στη διατήρηση των φυσικών πόρων.
ε) στην πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
στ) στη στήριξη πολιτικών και μέσων που αποσκοπούν στην προοδευτική ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία και στο εμπόριο.

ΑΡΘΡΟ 7
Μορφές συνεργασίας
1. Για κάθε τομέα συνεργασίας βάσει του παρόντος τίτλου, τα μέρη συμφωνούν να υλοποιούν δραστηριότητες σε διμερές ή περιφερειακό ή και στα δύο επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της τριμερούς συνεργασίας.

2. Οι μορφές συνεργασίας μεταξύ των μερών μπορούν να περιλαμβάνουν:

α) την ανάπτυξη και τεχνική βοήθεια για τα προγράμματα και έργα που συμφωνούνται από τα μέρη:
β) τη δημιουργία ικανοτήτων μέσω μαθημάτων κατάρτισης, εργαστηρίων και σεμιναρίων, ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων, μελετών και κοινής έρευνας μεταξύ των μερών
γ) τη συνεκτίμηση άλλων μορφών χρηματοδότησης της ανάπτυξης, κατά περίπτωση·
δ) την ανταλλαγή πληροφοριών για τις βέλτιστες πρακτικές και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 8
Αντιμετώπιση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους
1. Τα μέρη θεωρούν ότι η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, τόσο σε κρατικούς όσο και σε μη κρατικούς παράγοντες, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας και επιβεβαιώνουν τα νόμιμα δικαιώματα τους για έρευνα, ανάπτυξη, χρησιμοποίηση, εμπόριο και μεταφορά βιολογικής, χημικής και πυρηνικής τεχνολογίας και συναφών υλικών για ειρηνικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις συνθήκες και τις συμβάσεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη. Κατά συνέπεια, τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, τηρώντας πλήρως και εφαρμόζοντας σε εθνικό επίπεδο τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους βάσει διεθνών συνθηκών και συμφωνιών περί αφοπλισμού και μη διάδοσης, καθώς και των συναφών διεθνών υποχρεώσεων τους. Τα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα διάταξη αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας.

2. Τα μέρη συμφωνούν επίσης να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους:

α) λαμβάνοντας μέτρα για την υπογραφή ή την επικύρωση όλων των άλλων συναφών διεθνών συνθηκών και συμφωνιών ή την προσχώρηση σ' αυτές, κατά περίπτωση, και για την πλήρη τήρηση', των αντιστοίχων υποχρεώσεων τους

β) θεσπίζοντας, με βάση την ικανότητα του κάθε μέρους, ένα αποτελεσματικό σύστημα εθνικών ελέγχων κατά την εξαγωγή, που θα καλύπτει την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση προϊόντων τα οποία συνδέονται με όπλα μαζικής καταστροφής, καθώς και τον έλεγχο των τεχνολογιών διπλής χρήσης όσον αφορά την τελική χρήση των όπλων μαζικής καταστροφής, και επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις για τις παραβιάσεις των ελέγχων κατά την εξαγωγή, σύμφωνα με την απόφαση 1540 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς να θίγονται οι συνήθεις και νόμιμες δραστηριότητες εισαγωγών και εξαγωγών και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και την παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ικανοτήτων.

3. Τα μέρη συμφωνούν να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο ο οποίος θα συνοδεύει και θα ενδυναμώνει αυτά τα στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 9
Συνεργασία για την Καταπολέμηση του Παράνομου Εμπορίου Φορητών Όπλων και Ελαφρού Οπλισμού (SALW) σε όλες τις πτυχές του
1. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η παράνομη κατασκευή, μεταφορά και κυκλοφορία φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, σε όλες τις μορφές τους, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής συσσώρευσης και ανεξέλεγκτης εξάπλωσης τους, εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή κατά της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τα νόμιμα δικαιώματα των μερών να κατασκευάζουν, να εισάγουν και να έχουν στην κατοχή τους φορητά όπλα και . ελαφρύ οπλισμό για τις ανάγκες αυτοάμυνας και ασφάλειας τους. Ως προς αυτό, τα μέρη παραπέμπουν στις σχετικές αναφορές των ψηφισμάτων 64/50 και 64/51 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

2. Τα μέρη συμφωνούν να τηρούν και να εφαρμόζουν πλήρως τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους για την αντιμετώπιση της παράνομης εμπορίας φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού σε όλες τις μορφές της, δυνάμει των υφισταμένων διεθνών συμφωνιών των οποίων είναι συμβαλλόμενα μέρη και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και να τηρούν τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο άλλων διεθνών μέσων που εφαρμόζονται σε αυτό τον τομέα, όπως το Πρόγραμμα Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη της παράνομης εμπορίας των SALW σε όλες τις πτυχές της.

3. Τα μέρη αναλαμβάνουν να καθιερώσουν διάλογο, κατά περίπτωση, για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών και να αναπτύξουν κοινή αντίληψη για τα ζητήματα και τα προβλήματα που συνδέονται με το παράνομο εμπόριο φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού και να ενισχύσουν την ικανότητα τους όσον αφορά την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη της παράνομης εμπορίας.

ΑΡΘΡΟ 10
Συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία της καταπολέμησης της τρομοκρατίας με απόλυτο σεβασμό του δικαίου, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του δικαίου για τους πρόσφυγες και του διεθνούς ανθρωπιστικού »δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο και, σύμφωνα με την παγκόσμια στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών κατά της τρομοκρατίας, η οποία περιλαμβάνεται στο ψήφισμα αριθ. 60/288 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και στην κοινή δήλωση EE-ASEÀN σχετικά με τη συνεργασία για τη καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 28ης Ιανουαρίου 2003, τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την πρόληψη και την καταστολή της τρομοκρατίας.

Τα μέρη συνεργάζονται κυρίως ως εξής:

α) στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής της απόφασης 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και άλλων σχετικών αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και λαμβάνοντας μέτρα για την επικύρωση και πλήρη εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και πράξεων για την καταπολέμηση και την πρόληψη της τρομοκρατίας

β) καθιερώνοντας, στο πλαίσιο της κοινής επιτροπής, τακτικές διαβουλεύσεις για τη συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης και πρόληψης της τρομοκρατίας·

γ) ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με τις τρομοκρατικές ομάδες και τα δίκτυα υποστήριξης τους, σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο και με την επιφύλαξη των προγραμμάτων και μέσων των μερών, παρέχοντας στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση και την πρόληψη της τρομοκρατίας·

δ) ανταλλάσσοντας απόψεις για τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της παρακίνησης τρομοκρατικών πράξεων, μεταξύ άλλων στους τεχνικούς τομείς και στον τομέα της κατάρτισης, και ανταλλάσσοντας εμπειρίες όσον αφορά την πρόληψη της τρομοκρατίας·

ε) αναπτύσσοντας τη συνεργασία για την εμβάθυνση της διεθνούς συναίνεσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της και επιδιώκοντας την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά τη Γενική Σύμβαση για τη διεθνή τρομοκρατία, έτσι ώστε να συμπληρωθούν το συντομότερο δυνατό τα υφιστάμενα νομικά μέσα των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

στ) προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών για την αποτελεσματική εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών κατά της τρομοκρατίας

η) ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

ΑΡΘΡΟ 11
Νομική συνεργασία
1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται σε νομικά θέματα για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των θεσμών σε όλα τα επίπεδα στους τομείς της διοίκησης, της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου.

2. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την ανάπτυξη της δικαστικής ικανότητας και του νομικού συστήματος σε τομείς όπως το αστικό δίκαιο, η αστική δικονομία, το ποινικό δίκαιο και η ποινική δικονομία καθώς και να πραγματοποιούν ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα νομικά συστήματα και τη νομοθεσία.

3. Τα μέρη-.συμφωνούν επίσης να συνεργάζονται στους τομείς της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης. Τα μέρη θεωρούν ότι τα σοβαρότερα εγκλήματα που προκαλούν, ανησυχία στη διεθνή κοινότητα δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητα και πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματική δίωξη τους με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων στο κατάλληλο επίπεδο.

4. Τα μέρη θεωρούν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ένας προοδευτικός και ανεξάρτητος οργανισμός που λειτουργεί για τους σκοπούς της διεθνούς ειρήνης και δικαιοσύνης. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου στον τομέα της πρόληψης και της τιμωρίας των σοβαρότερων εγκλημάτων που προκαλούν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα και να εξετάσουν τη δυνατότητα προσχώρησης στο καταστατικό της Ρώμης. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα ήταν ωφέλιμος ο διάλογος και η συνεργασία σχετικά με αυτό το ζήτημα.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12
Γενικές αρχές
1. Τα μέρη αρχίζουν διάλογο σχετικά με τις διμερείς και τις πολυμερείς εμπορικές συναλλαγές και τα συναφή θέματα, με στόχο την ενίσχυση των διμερών εμπορικών σχέσεων τους και την προώθηση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

2. Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των εμπορικών συναλλαγών τους στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και προς αμοιβαίο όφελος. Αναλαμβάνουν να επιτύχουν βελτιωμένες και προβλέψιμες συνθήκες πρόσβασης στην αγορά προσπαθώντας να εξαλείψουν τους εμπορικούς φραγμούς, ιδίως με την έγκαιρη άρση των μη δασμολογικών φραγμών και περιορισμών του εμπορίου και λαμβάνοντας μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας, έχοντας υπόψη και το έργο διεθνών οργανισμών των οποίων είναι αμφότερα συμβαλλόμενα μέρη, σε αυτό τον τομέα.

3. Αναγνωρίζοντας ότι το εμπόριο είναι απολύτως αναγκαίος παράγοντας για την ανάπτυξη και ότι τα συστήματα εμπορικών προτιμήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) και της ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης, όπως ορίζεται από τον ΠΟΕ, είναι αποδεδειγμένα προς όφελος των αναπτυσσόμενων χωρών, τα μέρη θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν τις διαβουλεύσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση τους.

4. Τα μέρη λαμβάνουν υπόψη τα αντίστοιχα επίπεδα ανάπτυξης τους για την εφαρμογή του παρόντος τίτλου.

5. Τα μέρη αλληλοενημερώνονται σχετικά με την ανάπτυξη της εμπορικής πολιτικής και των συναφών πολιτικών, όπως της γεωργικής πολιτικής και των πολιτικών στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

6. Τα μέρη 'ενθαρρύνουν το διάλογο και τη συνεργασία για την ανάπτυξη των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεών τους, περιλαμβανομένης της επίλυσης των εμπορικών προβλημάτων και της παροχής προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και δημιουργίας, ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των εμπορικών ζητημάτων, μεταξύ άλλων, στους τομείς που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο.

7. Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και κάνοντας χρήση της οικονομικής συμπληρωματικότητας, τα μέρη προσπαθούν να διερευνήσουν και να αναζητήσουν περισσότερες ευκαιρίες και λύσεις για να ενισχύσουν τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις τους συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της διαπραγμάτευσης συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου και άλλων συμφωνιών αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 13
Ανάπτυξη του εμπορίου
1. Τα μέρη αναλαμβάνουν να αναπτύξουν, να διαφοροποιήσουν και να αυξήσουν τις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους στις εγχώριες, περιφερειακές και διεθνείς αγορές. Η συνεργασία μεταξύ των μερών για την επίτευξη αυτού του στόχου αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της δημιουργίας ικανοτήτων σε τομείς όπως οι στρατηγικές για την ανάπτυξη του εμπορίου, η βελτιστοποίηση της εμπορικής δυναμικής, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων του ΣΓΠ, της ανταγωνιστικότητας, της προώθησης της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ επιχειρήσεων, της διαφάνειας των πολιτικών, των νόμων και κανονισμών της ενημέρωσης για την αγορά, της θεσμικής ανάπτυξης καθώς και της περιφερειακής δικτύωσης.

2. Τα μέρη αξιοποιούν στο έπακρο την βοήθεια για το εμπόριο και άλλα προγράμματα συμπληρωματικής βοήθειας για τους σκοπούς της ανάπτυξης των μεταξύ τους εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων.

ΑΡΘΡΟ 14
Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα και ζητήματα σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων
1. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τα υφιστάμενα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει της συμφωνίας του ΠΟΕ για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας Συμφωνία ΥΦΠ).

2. Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, την εφαρμογή, την πιστοποίηση και τις διαδικασίες ελέγχου και επιτήρησης στον τομέα της υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας στις μεταξύ τους συναλλαγές εντός των πλαισίων της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών (IРРС), του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΔΓΕ) και της επιτροπής του CODEX Alimentarius.

3. Τα μέρη συμφωνούν επίσης να συνεργαστούν για θέματα ΥΦΠ και να προωθήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία σε αυτό τον τομέα, μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων και της παροχής τεχνικής βοήθειας με βάση τις ειδικές ανάγκες κάθε μέρους, με στόχο μα μπορέσει να συμμορφωθεί το κάθε μέρος με το νομικό πλαίσιο του άλλου, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των φυτών και των ζώων και της εφαρμογής διεθνών προτύπων.

4. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για ζητήματα καλής μεταχείρισης των ζώων, αν είναι απαραίτητο , ιδίως με την παροχή τεχνικής βοήθειας και τη δημιουργία ικανοτήτων για την ανάπτυξη προτύπων στον τομέα αυτόν.

5. Τα μέρη θα ορίσουν σημεία επαφής για την επικοινωνία σε θέματα του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 15
Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο
1. Τα μέρη προωθούν τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα, τις τεχνικές ρυθμίσεις και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ειδικότερα εντός του πλαισίου της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (TEE);

2. Τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες από τα πρώτα στάδια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας στον τομέα των TEE. Για τον σκοπό αυτό, τα μέρη ενθαρρύνουν τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη γεφύρωση των μεταξύ τους διαφορών στον τομέα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης και της τυποποίησης και της βελτίωσης της σύγκλισης και συμβατότητας μεταξύ των αντίστοιχων συστημάτων τους σε αυτό τον τομέα. Τα μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν απόψεις και να διερευνήσουν τη δυνατότητα εφαρμογής πιστοποίησης από τρίτους για να διευκολύνουν τις εμπορικές ροές μεταξύ τους.

3. Η συνεργασία στον τομέα των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο αναπτύσσεται, μεταξύ άλλων, μέσω του διαλόγου στα κατάλληλα πλαίσια με κοινά σχέδια και με προγράμματα τεχνικής βοήθειας και δημιουργίας ικανοτήτων. Τα ορίζουν, όταν είναι απαραίτητο, σημεία επαφής για την επικοινωνία σε θέματα του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 16
Συνεργασία σε τελωνειακά θέματα και διευκόλυνση του εμπορίου
1. Τα μέρη:

α) ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές και εξετάζουν τις δυνατότητες για την απλούστευση των εισαγωγών, των εξαγωγών και άλλων τελωνειακών καθεστώτων

β) διασφαλίζουν τη διαφάνεια των τελωνειακών ρυθμίσεων και των ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση του εμπορίου

γ) αναπτύσσουν συνεργασία σε τελωνειακά θέματα και αποτελεσματικούς μηχανισμούς αμοιβαίας διοικητικής βοήθειας

δ) επιδιώκουν τη σύγκλιση απόψεων και την κοινή δράση στο πλαίσιο συναφών διεθνών πρωτοβουλιών που συμπεριλαμβάνουν τη διευκόλυνση του εμπορίου.

2. Τα μέρη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή, μεταξύ άλλων,

α) στην ανάπτυξη της διάστασης της ασφάλειας και της προστασίας του διεθνούς εμπορίου·

β) στη διασφάλιση αποτελεσματικότερης και επαρκούς εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

γ) στην εξασφάλιση μιας ισορροπημένης προσέγγισης μεταξύ της διευκόλυνσης του εμπορίου και της καταπολέμησης της απάτης και των παρατυπιών.

3. Με την επιφύλαξη άλλων μορφών συνεργασίας, οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία, τα μέρη εκφράζουν το ενδιαφέρον τους να εξετάσουν στο μέλλον τη σύναψη πρωτοκόλλων τελωνειακής συνεργασίας και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, εντός του θεσμικό-πλαισίου που ορίζει το παρόν άρθρο.

4. Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθεια να συγκεντρώσουν πόρους τεχνικής βοήθειας για αν στηρίξουν την εφαρμογή της συνεργασίας σε τελωνειακά θέματα, καθώς και των κανονισμών για τη διευκόλυνση του εμπορίου βάσει της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 17
Επενδύσεις
Τα μέρη ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη ροή επενδύσεων με την ανάπτυξη ενός ελκυστικού και σταθερού περιβάλλοντος για τις αμοιβαίες επενδύσεις μέσω ενός συνεκτικού διαλόγου με στόχο την αύξηση της κατανόησης και της συνεργασίας σε θέματα επενδύσεων, με τη διερεύνηση διοικητικών μηχανισμών για τη διευκόλυνση των επενδυτικών ροών και την προαγωγή σταθερών διαφανών, ανοικτών κανόνων και ίσων όρων ανταγωνισμού για τους επενδυτές τους.

ΑΡΘΡΟ 18
Πολιτική ανταγωνισμού
1. Τα μέρη διατηρούν τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις αρμόδιες αρχές σε θέματα ανταγωνισμού. Εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους με αποτελεσματικό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις τρόπο για να ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου στα εδάφη τους.

2. Για το σκοπό αυτό, τα μέρη αναπτύσσουν δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων και άλλες "δραστηριότητες συνεργασίας για την εκπόνηση και την εφαρμογή νόμων και κανόνων ανταγωνισμού, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας κεφαλαίων στα μέσα συνεργασίας και τα προγράμματα των μερών.

ΑΡΘΡΟ 19
Υπηρεσίες
Τα μέρη καθιερώνουν τακτικό διάλογο που αποσκοπεί κυρίως στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα αντίστοιχα κανονιστικά πλαίσια τους για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών, προωθώντας την αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές τους, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, προωθώντας την πρόσβαση στις πηγές κεφαλαίων και τεχνολογίας, καθώς και το εμπόριο υπηρεσιών μεταξύ των δύο περιοχών και στις αγορές τρίτων χωρών.

ΑΡΘΡΟ 20
Προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
1. Τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι προσδίδουν μεγάλη σημασία στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και στην πλήρη εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων για την ¿4 προστασία των ΔΔΙ, για τη διασφάλιση επαρκούς και αποτελεσματικής προστασίας αυτών των,;,. δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα/συμφωνίες, όπως η συμφωνία για τις πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν το εμπόριο (TPJPS) και η Διεθνής . Σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UPOV), συμπεριλαμβανομένων των ν αποτελεσματικών μέσων εφαρμογής.

2. Τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία για την προστασία και εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων μέσων που διευκολύνουν την προστασία και την καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων του άλλου μέρους στις περιοχές τους, λαμβάνοντας υπόψη τους διεθνείς κανόνες, τις πρακτικές και τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα και την αντίστοιχη ικανότητα τους.

3. Η συνεργασία θα υλοποιείται με τρόπους που συμφωνούνται από τα μέρη, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα όπως η πρακτική εφαρμογή, η προώθηση, η διάδοση, η ορθολογική οργάνωση, η διαχείριση, η εναρμόνιση, η προστασία και αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η πρόληψη της κατάχρησης αυτών των δικαιωμάτων και η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και ενίσχυσης οργανισμών για τον έλεγχο και την προστασία παρόμοιων δικαιωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 21
Ενθάρρυνση της συμμετοχής οικονομικών φορέων
1. Τα μέρη ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη λειτουργία εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματικών ενώσεων των μερών, με στόχο την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

2. Τα μέρη ενθαρρύνουν το διάλογο μεταξύ των ρυθμιστικών οργάνων τους και φορέων του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη συζήτηση των πρόσφατων εξελίξεων στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων, τη διερεύνηση των αναπτυξιακών αναγκών του ιδιωτικού τομέα και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα πλαίσια πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 22
Διαβουλεύσεις
Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προβλεψιμότητα στις διμερείς εμπορικές σχέσεις τους, τα μέρη συμφωνούν να διαβουλεύονται το συντομότερο δυνατό, εάν το ζητήσει ένα από αυτά, σχετικά με κάθε διαφορά που ανακύπτει ενδεχομένως σε σχέση με το εμπόριο ή συναφή θέματα βάσει του παρόντος τίτλου.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 23
Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την καταπολέμηση του οργανωμένου, οικονομικού και χρηματοοικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς. Η εν λόγω συνεργασία αποσκοπεί ιδίως στην εφαρμογή και προώθηση των σχετικών διεθνών προτύπων και πράξεων, όπως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και των συμπληρωματικών πρωτοκόλλων και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 24
Συνεργασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
1. Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να καταβάλουν προσπάθειες και να συνεργαστούν για την πρόληψη του κινδύνου κατάχρησης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους και της νομιμοποίησης εσόδων από όλες τις σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση τη σύσταση της ομάδας δράσης για τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες (FATF).

2. Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την κατάρτιση και την τεχνική βοήθεια που αποσκοπούν στην εκπόνηση και εφαρμογή ρυθμίσεων και στην αποτελεσματική λειτουργία μηχανισμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα, η συνεργασία θα επιτρέψει τις ανταλλαγές σχετικών πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των μερών εντός του πλαισίου των νομοθεσιών τους, βάσει των κατάλληλων προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ισότιμων με τα πρότυπα που έχουν εγκρίνει τα μέρη και οι διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, όπως η ομάδα δράσης σε χρηματοοικονομικά θέματα (FATF).

ΑΡΘΡΟ 25
Συνεργασία για την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών
1. Τα μέρη συνεργάζονται για τη διασφάλιση συνολικής και ισορροπημένης προσέγγισης μέσω της αποτελεσματικής δράσης και του συντονισμού των αρμόδιων αρχών, όπως οι διωκτικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές για τα τελωνεία, την υγεία, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις και άλλους συναφείς τομείς, με στόχο τη μείωση της προσφοράς (συμπεριλαμβανομένης της παράνομης καλλιέργειας παπαρούνας οπίου και της παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών) και της διακίνησης και της ζήτησης παράνομων ναρκωτικών, καθώς και των επιπτώσεων τους στους χρήστες και στην κοινωνία εν γένει, και στην επίτευξη ενός αποτελεσματικότερου ελέγχου των πρόδρομων ουσιών.

2. Τα μέρη συμφωνούν σχετικά με τα μέσα συνεργασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τα μέτρα πρέπει να βασίζονται σε από κοινού συμφωνημένες αρχές με βάση τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη, την πολιτική διακήρυξη, τη διακήρυξη για τις . κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται για τη μείωση της ζήτησης των ναρκωτικών και τα μέτρα γιο την αναβάθμιση της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών που εγκρίθηκαν από την 20ή ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά τον Ιούνιο του 1998, καθώς και την πολιτική διακήρυξη και το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκαν από την 52η σύνοδο της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά τον Μάρτιο του 2009.

3. Η συνεργασία μεταξύ των μερών περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής και διοικητικής συνδρομής ιδίως στους ακόλουθους τομείς: εκπόνηση εθνικής νομοθεσίας και πολιτικών δημιουργία εθνικών οργανισμών και κέντρων ενημέρωσης και παρακολούθησης· κατάρτιση προσωπικού· έρευνα για τα ναρκωτικά· προσπάθειες για τη μείωση της ζήτησης και των βλαβερών συνεπειών από τα ναρκωτικά και δικαστική και αστυνομική συνεργασία και αποτελεσματικός έλεγχος των πρόδρομων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Μετά από συμφωνία των μερών, μπορούν να περιληφθούν και άλλοι τομείς συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 26
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για τη βελτίωση του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, κατά περίπτωση, όπως αυτά που περιέχονται στις διεθνείς πράξεις, εφόσον αυτές εφαρμόζονται στα μέρη.

2 Η συνεργασία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τεχνική βοήθεια υπό μορφή ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρογνωσίας.

ΤΙΤΛΟΣ VΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΆΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27
Συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης
1. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία των κοινών προσπαθειών τους για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μεταξύ των εδαφών τους. Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, καθιερώνουν συνολικό διάλογο σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση. Τα θέματα της μετανάστευσης περιλαμβάνονται στις εθνικές στρατηγικές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών καταγωγής, διαμετακόμισης και προορισμού των μεταναστών.

2. Η συνεργασία μεταξύ των μερών πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένη αξιολόγηση των αναγκών που διεξάγεται με βάση την αμοιβαία διαβούλευση των μερών και εφαρμόζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία. Η συνεργασία θα εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

α) την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων που προκαλούν τη μετανάστευση,

β) την ανάπτυξη συνολικού διαλόγου για τη νόμιμη μετανάστευση με στόχο, με αμοιβαία συμφωνία, τη δημιουργία μηχανισμών για την προώθηση ευκαιριών νόμιμης μετανάστευσης

γ) την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών αναφορικά με την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών που υπεγράφη στις 28 Ιουλίου 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και του Πρωτοκόλλου αυτής που υπεγράφη στις 31 Ιανουαρίου 1967, και ιδίως των αρχών της «μη επαναπροώθησης» και του «εκούσιου επαναπατρισμού»·

δ) τους κανόνες εισδοχής καθώς και δικαιώματα και το καθεστώς των προσώπων που γίνονται δεκτά, τη δίκαιη μεταχείριση και ένταξη μη υπηκόων που διαμένουν νόμιμα, την εκπαίδευση και κατάρτιση, μέτρα καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας-

ε) τη χάραξη αποτελεσματικής και προληπτικής πολιτικής κατά της παράνομης μετανάστευσης, της παράνομης διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τρόπων για την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και της προστασίας των θυμάτων αυτής της διακίνησης·

στ) την επιστροφή υπό ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες των προσώπων που διαμένουν παράνομα:, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της εκούσιας επιστροφής και της επανεισδοχής αυτών των προσώπων, σύμφωνα με την παράγραφο 3·

ζ) τα ζητήματα που εντοπίζονται ως αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα των θεωρήσεων εισόδου, και της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων·

η) τα ζητήματα που εντοπίζονται ως αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα των συνοριακών ελέγχων

θ) τη δημιουργία τεχνικών και ανθρώπινων ικανοτήτων.

3. Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την πρόληψη και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης και με την επιφύλαξη της ανάγκης προστασίας των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, τα μέρη συμφωνούν επίσης ότι:

α) αφού επιβεβαιώσουν οι αρμόδιες αρχές του Βιετνάμ τη βιετναμική εθνικότητα ενός υπό επανεισδοχή προσώπου, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή τις συναφείς υφιστάμενες . συμφωνίες, το Βιετνάμ δέχεται την επανεισδοχή κάθε υπηκόου του ο οποίος βρίσκεται παράνομα στο έδαφος ενός κράτους μέλους, μετά από αίτημα των αρμόδιων αρχών αυτού του κράτους και το συντομότερο δυνατό-

β) αφού επιβεβαιώσουν οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους την εθνικότητα ενός υπό επανεισδοχή προσώπου σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή τις συναφείς υφιστάμενες συμφωνίες, κάθε κράτος μέλος δέχεται την επανεισδοχή κάθε υπηκόου του ο οποίος βρίσκεται παράνομα στο έδαφος του Βιετνάμ, μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών του Βιετνάμ και το συντομότερο δυνατό.

Τα μέρη εφοδιάζουν τους υπηκόους τους με τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας γι' αυτούς τους σκοπούς. Όταν το υπό επανεισδοχή πρόσωπο δεν κατέχει έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία της εθνικότητας του, οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους ή του Βιετνάμ, προβαίνουν, κατόπιν αιτήσεως του Βιετνάμ ή του οικείου κράτους μέλους, στις αναγκαίες ρυθμίσεις για να καθορίσουν κατόπιν συνεντεύξεως την εθνικότητα του.

4. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων νόμων και διαδικασιών, τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους σε θέματα επανεισδοχής με στόχο, μετά από αίτηση ενός εκ των δύο μερών και με αμοιβαία συμφωνία, τη διαπραγμάτευση για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της ЕЕ και του Βιετνάμ για την επανεισδοχή των υπηκόων τους.

ΑΡΘΡΟ 28
Εκπαίδευση και κατάρτιση
1. Τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με το δέοντα σεβασμό της πολυμορφίας τους, ούτως ώστε να ενισχυθούν η αμοιβαία κατανόηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην ЕЕ και στο Βιετνάμ.

2. Τα μέρη δίνουν επιπλέον έμφαση στα μέτρα που στοχεύουν στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικευμένων οργανισμών και ευνοούν τις ανταλλαγές πληροφοριών, τεχνογνωσίας, σπουδαστών, εμπειρογνωμόνων και τεχνικών πόρων, αξιοποιώντας τις διευκολύνσεις που προσφέρουν τα προγράμματα της Ένωσης στη Νοτιοανατολική Ασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει και τα δύο μέρη σε αυτό τον τομέα.

3. Τα δύο μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως το πρόγραμμα Erasmus Mundus και προγράμματα εκπαίδευσης διερμηνέων συνεδρίων και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ЕЕ και του Βιετνάμ για απονομή κοινών πτυχίων και την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας με στόχο την ενθάρρυνση της πανεπιστημιακής συνεργασίας και κινητικότητας.

4. Τα μέρη συμφωνούν ακόμη να ξεκινήσουν διάλογο σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία θα περιλαμβάνει κυρίως μέτρα τεχνικής βοήθειας που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση του πλαισίου ειδίκευσης και τη διασφάλιση της ποιότητας.

ΑΡΘΡΟ 29
Υγεία
1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στον τομέα της υγείας με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως ενισχύοντας το σύστημα υγείας που περιλαμβάνει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την ασφάλιση υγείας.

2. Η συνεργασία υλοποιείται κυρίως με:

α) προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συστημάτων υγείας, των υπηρεσιών υγείας και των συνθηκών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας·

β) κοινές δραστηριότητες στον τομέα της επιδημιολογίας, συμπεριλαμβανομένης της

συνεργασίας για την έγκαιρη πρόληψη και τον έλεγχο επιδημιών, όπως η γρίπη των πτηνών και η πανδημία γρίπης και άλλες σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες

γ) διεθνείς συμφωνίες για την υγεία, ιδίως τη σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού και τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό·

δ) τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου αυτόματου ελέγχου των εισαγωγών τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 14

ε) της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τις πολιτικές και τους κανονισμούς για το φαρμακευτικό και ιατρικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας·

στ) την πρόληψη και τον έλεγχο μη μεταδοτικών ασθενειών με την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών, την προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής, την αντιμετώπιση των κυριότερων παραγόντων που καθορίζουν την κατάσταση της υγείας, καθώς και την επιτήρηση και διαχείριση αυτών των ασθενειών.

3. Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία του περαιτέρω εκσυγχρονισμού του τομέα της υγείας και συμφωνούν να ενισχύσουν τη δημιουργία ικανοτήτων και την τεχνική βοήθεια στον τομέα της υγείας.

ΑΡΘΡΟ 30
Περιβάλλον και φυσικοί πόροι
1. Τα μέρη συμφωνούν σχετικά με την ανάγκη αειφόρου διατήρησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας ως βάσης για την ανάπτυξη των σημερινών και μελλοντικών γενεών.

2. Τα μέρη συμφωνούν ότι η συνεργασία σε αυτό τον τομέα θα προασπίσει τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος στην προσπάθεια εξασφάλισης της αειφόρου ανάπτυξης. Τα συμπεράσματα της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη θα ληφθούν υπόψη σε όλες τις δραστηριότητες των μερών βάσει της παρούσας συμφωνίας

3. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την αναβάθμιση της αμοιβαίας υποστήριξης των περιβαλλοντικών πολιτικών και για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε όλους τους τομείς συνεργασίας.

4. Τα μέρη δεσμεύονται να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους ειδικά για:

α) την προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους στην εφαρμογή πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη, περιλαμβανομένης της Σύμβασης της Βασιλείας, της Σύμβασης της Στοκχόλμης και της Σύμβασης του Ρότερνταμ·

β) την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τοπικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων στις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

γ) την προώθηση και ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κανονιστικών μέσων και μέσων που βασίζονται στην αγορά·

δ) την πρόληψη της παράνομης διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων αποβλήτων και των ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος·

ε) τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, την ασφαλή για το περιβάλλον διαχείριση των αποβλήτων, την ασφάλεια των χημικών ουσιών, την αειφόρο και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προώθηση της βιώσιμης : κατανάλωσης και παραγωγής·

στ) την αειφόρο ανάπτυξη και προστασία των δασών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου διαχείρισης των δασών, της δασικής πιστοποίησης, μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και της εμπορίας ξυλείας και την ένταξη της ανάπτυξης των δασών στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων

ζ) την αποτελεσματική διαχείριση εθνικών δρυμών και την αναγνώριση και διατήρηση των περιοχών βιοποικιλότητας και των ευάλωτων οικοσυστημάτων, με τη δέουσα μέριμνα για τις τοπικές και αυτόχθονες κοινότητες που ζουν σε αυτές ή κοντά σε αυτές τις περιοχές-

η) την προστασία και διατήρηση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος με την προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, με στόχο την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

θ) την προστασία του εδάφους, τη διατήρηση των λειτουργιών του εδάφους και την αειφόρο διαχείριση της γης·

(ι) την αναβάθμιση της ικανότητας διαχείρισης της γης, τη διαφανή οικονομική διαχείριση της γης και την ασφαλή λειτουργία της αγοράς ακινήτων με βάση την αρχή της αειφόρου διαχείρισης της γης και των ίσων δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε να διασφαλιστούν η αποτελεσματική χρήση και η περιβαλλοντική προστασία για την αειφόρο ανάπτυξη.

5. Για τους ανωτέρω λόγους, τα μέρη αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας σε διμερή και πολυμερή πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, τη μεταφορά και τη χρησιμοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών καθώς και πρωτοβουλιών και συμφωνιών εταιρικής σχέσης που βασίζονται στην αρχή του αμοιβαίου οφέλους για την ταχεία επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.

ΑΡΘΡΟ 31
Συνεργασία για την κλιματική αλλαγή
1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για να επιταχύνουν την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της στην υποβάθμιση και ένδεια του περιβάλλοντος, να προωθήσουν πολιτικές για να περιορίσουν την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούν στις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στην άνοδο της στάθμης των θαλασσών, καινά θέσουν τις οικονομίες τους σε τροχιά αειφόρου ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

2. Οι στόχοι της συνεργασίας είναι οι ακόλουθοι:

α) η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με γενικό στόχο τη μετάβαση σε ασφαλείς και βιώσιμες οικονομίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων περιορισμού των επιπτώσεων, σύμφωνα με τις αρχές της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC)·

β) η βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των οικονομιών τους με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ασφαλών και αειφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μετάβαση σε μια γενιά φιλική προς το περιβάλλον που θα συμβάλει στο να τεθούν τα θεμέλια για μια επανάσταση πράσινης ενέργειας·

γ) η προώθηση μέσων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής στις οικονομίες τους που θα συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των πιέσεων στα οικοσυστήματα, ιδίως στα εδάφη και το κλίμα

δ) η προσαρμογή στην αναπόφευκτη και δυσμενή επίπτωση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης μέτρων προσαρμογής στις στρατηγικές οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης των μερών και του σχεδιασμού σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα.

3. Για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2, τα μέρη: :

α) εντείνουν τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο

β) προωθούν τη συνεργασία σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών

γ) ενισχύουν τη συνεργασία για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων σε εθνικό επίπεδο, για αναπτυξιακά σχέδια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα;, εθνικά προγράμματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και για τη μείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών

δ) ενθαρρύνουν τη δημιουργία ικανοτήτων και τη θεσμική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής·

ε) προωθούν μέτρα ευαισθητοποίησης, ιδίως των πιο ευάλωτων πληθυσμών και αυτών που ζουν στις ευάλωτες περιοχές και διευκολύνουν τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ΑΡΘΡΟ 32
Γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία, αλιεία και αγροτική ανάπτυξη
1. Τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία, μέσω του ενισχυμένου διάλογου και της ανταλλαγής εμπειριών, στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά τις ακόλουθες πτυχές:

α) τη γεωργική πολιτική και τις διεθνείς προοπτικές της γεωργίας εν γένει·

β) τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των μερών σε φυτά και ζώα και τα προϊόντα τους και τη ανάπτυξη και προώθηση της αγοράς·.

γ) την αναπτυξιακή πολιτική σε αγροτικές περιοχές·

δ) την πολιτική για τη διασφάλιση της ποιότητας των φυτών, των ζώων και των υδρόβιων προϊόντων, και ιδίως των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και της βιολογικής παραγωγής· την εμπορία ποιοτικών προϊόντων, κυρίως βιολογικών και προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης (σήμανση, πιστοποίηση και έλεγχος)·

ε) την καλή μεταχείριση των ζώων

στ) την ανάπτυξη της αειφόρου και φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας και τη μεταφορά βιοτεχνολογιών

ζ) τη στήριξη της αειφόρου και υπεύθυνης μακροπρόθεσμης πολιτικής για τους θαλάσσιους πόρους και την αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της διαχείρισης των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων

η) την προώθηση προσπαθειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση των παράνομων, αδήλωτων και ρυθμιζόμενων πρακτικών αλιείας και της παράνομης υλοτόμησης. Και εμπορίας δασικών προϊόντων με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) και την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης

θ) την έρευνα για την κληρονομικότητα, την επιλογή ποικιλιών ζώων και φυτών, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της ποιότητας του ζωικού κεφαλαίου και της έρευνας για τις ζωοτροφές και τη διατροφή χερσαίων και υδρόβιων ζώων

(ι) τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργική παραγωγή και τη μείωση της φτώχειας στις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές·

(ια) τη στήριξη και προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των δασών, περιλαμβανομένης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων.

2. Τα μέρη συμφωνούν να εξετάσουν τις δυνατότητες τεχνικής βοήθειας, στην παραγωγή φυτών και ζώων, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων και των φυτών και της ποιότητας των προϊόντων, και συμφωνούν ακόμη να εξετάσουν την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργίας ικανοτήτων που αποσκοπούν στη δημιουργία διαχειριστικών ικανοτήτων σε αυτόν τον τομέα.

ΑΡΘΡΟ 33
Συνεργασία για την ισότητα των φύλων
1. Τα μέρη συνεργάζονται για την ενίσχυση των πολιτικών και προγραμμάτων σε θέματα ισότητας των φύλων, καθώς και για τη δημιουργία θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων και τη στήριξη της εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών για την ισότητα των φύλων, .;,·..· συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και της χειραφέτησης των. γυναικών, έτσι ώστε να ; διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτιστικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Ειδικότερα, η συνεργασία θα εστιάζεται στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στους απαραίτητους πόρους για την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

2. Τα μέρη θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός κατάλληλου πλαισίου:

α) για να διασφαλιστεί ότι τα ζητήματα ισότητας των φύλων ενσωματώνονται δεόντως σε όλες τις αναπτυξιακές στρατηγικές, πολιτικές και προγράμματα·

β) για την ανταλλαγή εμπειριών και προτύπων όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων και την προώθηση της λήψης θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών.

ΑΡΘΡΟ 34
Συνεργασία για την αντιμετώπιση των καταλοίπων του πολέμου
Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεργασίας για την εκκαθάριση ναρκοπεδίων, βομβών και άλλων μη εκραγέντων μηχανισμών και την τήρηση των διεθνών συνθηκών στις οποίες είναι-' συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις λοιπές συναφείς διεθνείς πράξεις! Τα μέρη , ; συμφωνούν, κατά συνέπεια, να συνεργάζονται με:

α) την ανταλλαγή εμπειριών και τον διάλογο, τη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης και της κατάρτισης εμπειρογνωμόνων, ερευνητών και ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για τη δημιουργία ικανοτήτων στο πλαίσιο των : εγχώριων διαδικασιών τους για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων

β) την επικοινωνία και εκπαίδευση για την πρόληψη ατυχημάτων που προκαλούνται από βόμβες και νάρκες, την αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των θυμάτων από βόμβες και νάρκες.

ΑΡΘΡΟ 35
Συνεργασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα
1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και για την εφαρμογή των διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Για το σκοπό αυτό παρέχεται τεχνική βοήθεια.

2. Η εν λόγω συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

α) την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εκπαίδευση στον τομέα αυτόν

β) την ενίσχυση των θεσμών που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα

γ) την ενίσχυση του υφισταμένου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα

δ) την ενίσχυση της συνεργασίας εντός των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 36
Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
Τα μέρη, με βάση την ειδική αξιολόγηση αναγκών που διενεργείται μέσω αμοιβαίων διαβουλεύσεων, συμφωνούν να συνεργάζονται με στόχο την αναδιάρθρωση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης τους, μεταξύ άλλων με:

α) τη βελτίωση της οργανωτικής απόδοσης, περιλαμβανομένης της αποκέντρωσης·

β) την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των θεσμικών φορέων για την παροχή υπηρεσιών

γ) τη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της λογοδοσίας, σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και τους κανονισμούς των μερών

δ) τη βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου·

ε) τη δημιουργία ικανοτήτων για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής (παροχή δημόσιας υπηρεσίας, κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, καταπολέμηση της διαφθοράς)·

στ) τη δημιουργία ικανοτήτων των μηχανισμών και οργάνων επιβολής του νόμου·

ζ) τη μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και διοικητικών διαδικασιών

η) τη δημιουργία ικανοτήτων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 37
Ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις
1. Τα μέρη αναγνωρίζουν το ρόλο και τη δυνητική συμβολή των ενώσεων και μη κυβερνητικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, στη διαδικασία συνεργασίας βάσει της παρούσας συμφωνίας.

2. Σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές και τις νομικές και διοικητικές διατάξεις του κάθε μέρους, οι οργανωμένες ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν:

α) να συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών

β) να ενημερώνονται σχετικά με τις διαβουλεύσεις για τις στρατηγικές ανάπτυξης και συνεργασίας και τις τομεακές πολιτικές, και να συμμετέχουν σ' αυτές, ιδίως σε τομείς που τους αφορούν, σε όλα τα στάδια της αναπτυξιακής διαδικασίας·

γ) να λαμβάνουν χρηματοοικονομικούς πόρους εφόσον το επιτρέπουν οι εσωτερικοί κανόνες του κάθε μέρους, καθώς και υποστήριξη για τη δημιουργία ικανοτήτων σε κρίσιμους τομείς

δ) να συμμετέχουν στην εφαρμογή προγραμμάτων συνεργασίας σε τομείς που τους ενδιαφέρουν.

ΑΡΘΡΟ 38
Πολιτισμός
1. Τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν πολυδιάστατη πολιτιστική συνεργασία που σέβεται την πολυμορφία τους, με στόχο την αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης και της γνώσης των πολιτισμών τους.

2. Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών και για να υλοποιήσουν κοινές πρωτοβουλίες σε διάφορους πολιτιστικούς τομείς, όπως η συνεργασία για τη διατήρηση της κληρονομιάς όσον αφορά την πολιτισμική πολυμορφία. Ως προς αυτό, τα μέρη συμφωνούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασίας-Ευρώπης (ASEM) για τη στήριξη των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Ασίας - Ευρώπης (ASEF). Για τον σκοπό αυτόν, τα μέρη στηρίζουν και προωθούν τις δραστηριότητες μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των πολιτιστικών οργανισμών τους.

3. Τα μέρη συμφωνούν να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται στα σχετικά διεθνή φόρουμ, όπως η UNESCO, για να επιδιώκουν τους κοινούς στόχους και να προωθούν την πολιτιστική πολυμορφία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.. Ως προς αυτό, τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την επικύρωση της Σύμβασης της UNESCO για την προστασία και προάσπιση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, που θεσπίστηκε στις 20 Οκτωβρίου 2005,και να ενισχύσουν τη συνεργασία για την εφαρμογή της, δίνοντας έμφαση στον πολιτικό διάλογο, εντάσσοντας τον πολιτισμό στην αειφόρο ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας, ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού πολιτιστικού τομέα με τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των διαφόρων πολιτιστικών κλάδων. Τα μέρη συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για να ενθαρρύνουν και άλλα κράτη να επικυρώσουν αυτή τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 39
Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία
1. Τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένων της βιομηχανίας, της ενέργειας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος, και ιδίως της κλιματικής αλλαγής και της διαχείρισης των φυσικών πόρων (π.χ. αλιεία, δασοκομία και αγροτική ανάπτυξη), της γεωργίας και της ασφάλειας των τροφίμων, των βιοτεχνολογιών, της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες πολιτικές και τα προγράμματα συνεργασίας τους.

2. Οι στόχοι αυτής της συνεργασίας είναι, μεταξύ άλλων:

α) η ενθάρρυνση των ανταλλαγών πληροφοριών και τεχνογνωσίας επιστημονικής και τεχνολογικής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων

β) η προώθηση σταθερών σχέσεων και εταιρικών σχέσεων στον τομέα της έρευνας μεταξύ επιστημονικών κοινοτήτων, ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και βιομηχανιών

γ) η προώθηση της κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και τεχνολογία·

δ) η ενίσχυση της εφαρμογής επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για τη προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

3. Η συνεργασία θα έχει τις ακόλουθες μορφές:

α) κοινά έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης·

β) ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειρογνωσίας μέσω της κοινής οργάνωσης επιστημονικών σεμιναρίων και συνεδρίων, συνεδριάσεων, γευμάτων εργασίας και διασκέψεων

γ) κατάρτιση και ανταλλαγή επιστημόνων και νέων ερευνητών μέσω διεθνών προγραμμάτων κινητικότητας και ανταλλαγών, με τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, των διδαγμάτων που αντλούνται και των βέλτιστων πρακτικών

δ) άλλες μορφές που αποτελούν αντικείμενο αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών.

4. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τα μέρη ευνοούν τη συμμετοχή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τους, ερευνητικών κέντρων και παραγωγικών κλάδων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες συνεργασίας πρέπει να βασίζονται στις αρχές της αμοιβαιότητας, της ίσης μεταχείρισης και των αμοιβαίων ωφελειών και να διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

5. Παρέχονται ειδικές προτεραιότητες συνεργασίας στους ακόλουθους τομείς, μεταξύ άλλων

α) προώθηση και διευκόλυνση της πρόσβασης σε καθορισμένες ερευνητικές εγκαταστάσεις για;, ανταλλαγή και εκπαίδευση ερευνητών

β) ενθάρρυνση της ένταξης της έρευνας και ανάπτυξης σε επενδύσεις και επίσημα προγράμματα/έργα αναπτυξιακής βοήθειας.

6. Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθεια να συγκεντρώσουν χρηματοδοτικούς πόρους για την ενίσχυση της υλοποίησης δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και των ικανοτήτων τους.

7. Τα μέρη συμφωνούν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα αντίστοιχα προγράμματα τους για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.

ΑΡΘΡΟ 40
Συνεργασία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και των επικοινωνιών
1. Αναγνωρίζοντας ότι οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν βασικά στοιχεία του σύγχρονου τρόπου ζωής και έχουν ζωτική σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, τα μέρη ανταλλάσσουν απόψεις για τις αντίστοιχες πολιτικές τους στον εν λόγω τομέα, με στόχο την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

2. Η συνεργασία σε αυτό τον τομέα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

α) στη διευκόλυνση του διαλόγου για τις διάφορες πτυχές της ανάπτυξης των ΤΠΕ

β) στην ικανότητα δημιουργίας ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων

γ) στη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των δικτύων και υπηρεσιών των μερών και της Νοτιοανατολικής Ασίας·

δ) στην τυποποίηση και διάδοση νέων ΤΠΕ

ε) στην προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) μεταξύ των μερών στον τομέα των ΤΠΕ·

στ) σε ζητήματα ασφάλειας των ΤΠΕ, καθώς και στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος·

ζ) στην αξιολόγηση της συμβατότητας των τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του ασύρματου εξοπλισμού·

η) στη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την εισαγωγή της τεχνολογίας των πληροφοριών στο σύνολο της κοινωνίας και της δημόσιας διοίκησης·

θ) στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων οργανισμών και φορέων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων μαζικής επικοινωνίας·

ι) στην ενθάρρυνση της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων ΤΠΕ των μερών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνολογίας.

ΑΡΘΡΟ 41
Μεταφορές
1. Τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε όλους τους συναφείς τομείς της πολιτικής μεταφορών με στόχο τη βελτίωση και επέκταση των επενδυτικών ευκαιριών, τη βελτίωση της μεταφοράς αγαθών και επιβατών, την προώθηση της ασφάλειας και της προστασίας των θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών ,και ιδιαίτερα της έρευνας και διάσωσης, της καταπολέμησης της πειρατείας και της ευρύτερης σύγκλισης των κανονιστικών ρυθμίσεων, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων μεταφορών τους.

2. Στόχος της συνεργασίας των μερών σε αυτό τον τομέα είναι να προωθηθούν:

α) οι ανταλλαγές πληροφοριών σχετικά με τις αντίστοιχες πολιτικές και πρακτικές μεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά τις αστικές μεταφορές, τις μεταφορές σε αγροτικές περιοχές, τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, τον αστικό σχεδιασμό των μεταφορών, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των μεταφορών, την ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών και τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πολυτροπικών δικτύων, μεταφορών

β) η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης (Galileo) με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων διμερών μέσων, με έμφαση στα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τις κανονιστικές ρυθμίσεις, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των αγορών

γ) κοινές δράσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή των υφισταμένων συμφωνιών, για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων καθώς και της συνεργασίας σε τεχνικό και κανονιστικό επίπεδο σε τομείς όπως η αεροπορική ασφάλεια και προστασία και η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να ενθαρρυνθεί η σύγκλιση των ρυθμίσεων και να αρθούν τα εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Με βάση τα ανωτέρω, τα μέρη θα διερευνήσουν τις πιθανότητες περαιτέρω προώθησης της συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας

δ) ο διάλογος στον τομέα των υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, με στόχο την απεριόριστη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές θαλάσσιων μεταφορών και συναλλαγών στο πλαίσιο εμπορικών όρων, την ανάληψη δεσμεύσεων για τη σταδιακή κατάργηση των υφιστάμενων συστημάτων κράτησης φορτίου και την αποφυγή θέσπισης ρητρών κατανομής φορτίου, την παροχή δικαιώματος εγκατάστασης στις επιχειρήσεις που-παρέχουν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών υπηρεσιών, την εθνική μεταχείριση και τις τις ρήτρες του ΜΕΚ όσον αφορά την πρόσβαση στις βοηθητικές υπηρεσίες και τις λιμενικές υπηρεσίες για τα πλοία που εκμεταλλεύονται υπήκοοι ή εταιρείες του άλλου μέρους και ζητήματα σχετικά με τις υπηρεσίες μεταφορών πόρτα-πόρτα

ε) η εφαρμογή προτύπων ασφαλείας και πρόληψης της ρύπανσης, ιδίως όσον αφορά τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στα κατάλληλα διεθνή φόρουμ με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των διεθνών κανονισμών. Για τον σκοπό αυτόν, τα μέρη θα προωθήσουν την τεχνική συνεργασία και βοήθεια σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της έρευνας και διάσωσης, της ερευνών σε περίπτωση θυμάτων και ατυχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 42
Ενέργεια
1. Τα μέρη συμφωνούν να βελτιώσουν τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα με στόχο:

α) τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, περιλαμβανομένων . των διατηρήσιμων βιοκαυσίμων και βιομάζας, σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες της κάθε χώρας, της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς και τη θερμοηλεκτρική παραγωγή και τη στήριξη της ανάπτυξης των κατάλληλων πλαισίων πολιτικής ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις και ίσοι όροι ανταγωνισμού για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ένταξη στους συναφείς τομείς πολιτικής·

β) την επίτευξη ορθολογικής χρήσης ενέργειας τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης με την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης κατά την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και τελική χρήση της ενέργειας·

γ) την ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας που στοχεύει στην παραγωγή και τη χρήση βιώσιμης ενέργειας·

δ) τη δημιουργία ικανοτήτων και τη διευκόλυνση επενδύσεων στον τομέα αυτόν βάσει διαφανών εμπορικών κανόνων χωρίς διακρίσεις·

ε) την εξέταση της σύνδεσης μεταξύ της προσιτής πρόσβασης σε υπηρεσίες ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Για το σκοπό αυτό, τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν τις επαφές και την κοινή έρευνα και να αυξήσουν τα έργα τεχνικής βοήθειας και δημιουργίας ικανοτήτων στα κατάλληλα διεθνή φόρουμ σχετικά με την καθαρή παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος προς το αμοιβαίο όφελος των μερών. Οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν τις περαιτέρω δυνατότητες αυξημένης συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας εντός των υφισταμένων νομικών πλαισίων και πολιτικών.

ΑΡΘΡΟ 43
Τουρισμός
1. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο κώδικα δεοντολογίας για τον τουρισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και τις αρχές της βιωσιμότητας που αποτελούν τη βάση για την «τοπική ατζέντα 21», τα μέρη εργάζονται για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών για να διασφαλιστεί η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού.

2. Τα μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν συνεργασία με στόχο, μεταξύ άλλων:

α) τη διασφάλιση και τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

β) τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων του τουρισμού·

γ) την ενίσχυση της θετικής συνεισφοράς των τουριστικών επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης του οικολογικού τουρισμού, του σεβασμού της ακεραιότητας και των συμφερόντων των τοπικών και αυτοχθόνων κοινοτήτων

δ) την τεχνική βοήθεια και τη δημιουργία ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων κατάρτισης για τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής και τους αρμόδιους στον τομέα του τουρισμού·

ε) την ενθάρρυνση του τουριστικού κλάδου, περιλαμβανομένων των τουριστικών πρακτόρων και ταξιδιωτικών γραφείων και των δύο μερών για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης.

ΑΡΘΡΟ 44
Βιομηχανική πολιτική και συνεργασία MME
Τα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες οικονομικές πολιτικές και τους στόχους τους, συμφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στη βιομηχανική πολιτική σε όλους τους τομείς που θεωρούν σκόπιμο, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων με:

α) την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τη δημιουργία του νομικού πλαισίου και άλλων όρων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

β) την προώθηση των επαφών και ανταλλαγών μεταξύ οικονομικών φορέων, την ενθάρρυνση των κοινών επενδύσεων και τη δημιουργία κοινών επιχειρήσεων και δικτύων ενημέρωσης, ιδίως μέσω των υφισταμένων οριζόντιων προγραμμάτων της Ένωσης, ενθαρρύνοντας κυρίως τις μεταφορές ήπιας και προηγμένης τεχνολογίας μεταξύ των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των νέων και προηγμένων τεχνολογιών

γ) την παροχή πληροφοριών και την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την αγορά, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου και λογιστικής, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

δ) τη διευκόλυνσης και στήριξη των σχετικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν ο ιδιωτικός τομέας και οι ενώσεις επιχειρήσεων των μέρων

ε) την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας των επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, περιλαμβανομένης της διατηρήσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. Η συνεργασία αυτή θα συμπληρώνεται με μια συνιστώσα για τους καταναλωτές, όπως η ενημέρωση για τα προϊόντα και ο ρόλος των καταναλωτών στην αγορά·

στ) την υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων, την παροχή τεχνικής βοήθειας και συνεργασίας σχετικά με τα πρότυπα, τις τεχνικές ρυθμίσεις και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε επιλεγμένους βιομηχανικούς τομείς, βάσει αμοιβαίας συμφωνίας

ΑΡΘΡΟ 45
Διάλογος για την οικονομική πολιτική
Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις αντίστοιχες οικονομικές τάσεις και πολιτικές τους, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο της περιφερειακής οικονομικής « συνεργασίας και της ενσωμάτωσης μέσω των υφισταμένων διμερών και πολυμερών μηχανισμών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία μεταρρύθμισης και ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των μερών.

ΑΡΘΡΟ 46
Συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
1. Για την ενίσχυση και την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάπτυξης του κατάλληλου κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου, τα μέρη δεσμεύονται για τη χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα της φορολογίας και θα εφαρμόσουν τις αρχές της διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών, εντός του πλαισίου των διμερών φορολογικών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και του Βιετνάμ. Τα μέρη συμφωνούν επίσης να ενισχύσουν τις ανταλλαγές εμπειριών, τον διάλογο και τη συνεργασία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και άλλων επιζήμιων φορολογικών πρακτικών.

2. Τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία στον φορολογικό τομέα με στόχο τη βελτίωση της κανονιστικής και διοικητικής ικανότητας τους μέσω, μεταξύ άλλων, της ανταλλαγής εμπειριών και της τεχνικής βοήθειας.

3; Τα μέρη θα ενθαρρύνουν την αποτελεσματική εφαρμογή διμερών φορολογικών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και του Βιετνάμ και θα εξετάσουν το ενδεχόμενο σύναψης παρόμοιων ; νέων συμφωνιών στο μέλλον.

ΑΡΘΡΟ 47

Συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Τα μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν διάλογο κυρίως με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τα αντίστοιχα κανονιστικά πλαίσια τους και να ενισχύσουν τη συνεργασία με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων λογιστικής, οικονομικού ελέγχου, επίβλεψης και ρύθμισης της τραπεζικής, των ασφαλειών και άλλων τμημάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα και μέσω προγραμμάτων δημιουργίας ικανοτήτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 48
Συνεργασία για την πρόληψη και το μετριασμό φυσικών καταστροφών
1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την πρόληψη και την αποτελεσματική .αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, για να περιορίσουν στο ελάχιστο τις απώλειες ζωών, περιουσιακών στοιχείων, φυσικών πόρων, περιβάλλοντος, και στοιχείων της. πολιτιστικής κληρονομιάς και για να εντάξουν την προσπάθεια μείωσης του κινδύνου από φυσικές καταστροφές σε όλους τους τομείς παρέμβασης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

2. Με βάση τα ανωτέρω, τα μέρη συμφωνούν:

α) να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση, αξιολόγηση, πρόβλεψη και έγκαιρη προειδοποίηση για φυσικές καταστροφές·

β) να βελτιώσουν την ικανότητα μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πρόληψης και του περιορισμού των φυσικών καταστροφών-

γ) να αλληλοϋποστηρίζονται για την παροχή τεχνολογίας, ειδικού εξοπλισμού και υλικών που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση και την επείγουσα αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

δ) να βελτιώσουν το διάλογο μεταξύ των αρχών τους που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση και την επείγουσα αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, για τη στήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας σε αυτό τον τομέα.

ΑΡΘΡΟ 49
Αστικός και περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός και ανάπτυξη
1. Τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία και εταιρική σχέση σε αυτό τον τομέα αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο του αστικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης στην επιδίωξη της οικονομικής μεγέθυνσης, της^ μείωσης .της φτώχειας και της αειφόρου ανάπτυξης.

2. Η συνεργασία στον τομέα του αστικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές:

α) της ανταλλαγής εμπειριών για την αντιμετώπιση των θεμάτων που συνδέονται με το βιώσιμο αστικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

- πολιτικές που αφορούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις συναφείς υποδομές, τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και την αστική επέκταση, τη διατήρηση και ανάπτυξη ιστορικών πόλεων

- τη δημιουργία αστικών δικτύων με τη συμμετοχή κεντρικών και τοπικών φορέων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώσεων και ΜΚΟ, υπηρεσιών, εργοληπτών και επαγγελματικών ενώσεων

- τη διαχείριση της αρχιτεκτονικής, του πολεοδομικού σχεδιασμού και της επέκτασης του αστικού χώρου με τη χρησιμοποίηση εργαλείων του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ)·

- τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αστικών κέντρων και ανάπλασης των κέντρων πόλεων και του αστικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού-

- τις σχέσεις μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών

- την ανάπτυξη αστικής τεχνικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης και βελτίωσης των αστικών συστημάτων ύδρευσης, της κατασκευής δικτύων αποχέτευσης και συστημάτων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και του αστικού τοπίου·

β) τη στήριξη της κατάρτισης και δημιουργίας ικανοτήτων για τους αρμόδιους φορείς κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής διαχείρισης στους τομείς του περιφερειακού και αστικού σχεδιασμού, της διαχείρισης της αρχιτεκτονικής και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς·

γ) τη συνεργασία στο πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, όπως του ΟΗΕ-ΗΑΒΙΤΑΤ και του Παγκόσμιου Αστικού Φόρουμ, μέσω κοινών προγραμμάτων έρευνας και της διοργάνωσης ομάδων εργασίας και σεμιναρίων για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της αστικής επέκτασης, του αστικού σχεδιασμού, της αξιοποίησης της γης και της ανάπτυξης της τεχνικής υποδομής.

3. Τα μέρη συμφωνούν να βελτιώσουν τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των περιφερειακών και αστικών αρχών τους για την επίλυση σύνθετων αστικών προβλημάτων με την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 50
Εργασία, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις,
1. Τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της εργασίας, της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για την εργασιακή περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την ισότητα των φύλων, τη διά βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, τη διεθνή μετανάστευση και αξιοπρεπή εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης.

2. Τα μέρη επιβεβαιώνουν την ανάγκη στήριξης της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης προς όφελος όλων και την προώθηση πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας ως βασικού στοιχείου της αειφόρου ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας, όπως αναφέρουν το ψήφισμα 60/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και η Υπουργική Διακήρυξη του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών του Ιουλίου 2006. Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών είναι συμβατή και λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ιδιαιτερότητα των κοινωνικοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα μέρη επιβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις τους να σέβονται, να προωθούν και να υλοποιούν, διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα εργασίας, όπως ορίζονται στις συμβάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη και αναφέρονται στη Διακήρυξη της ΔΟΕ του 1998 για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές για την εργασία. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν και να παρέχουν τεχνική βοήθεια με στόχο την προώθηση της επικύρωσης των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων εργασίας, κατά περίπτωση καινά εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα πρότυπα εργασίας που έχουν επικυρώσει.

4. Με την επιφύλαξη των νόμων, όρων και διαδικασιών που εφαρμόζονται στη χώρα υποδοχής και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη, κάθε μέρος επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η μεταχείριση των υπηκόων του άλλου μέρους που απασχολούνται νόμιμα στο έδαφος της χώρας υποδοχής θα είναι απαλλαγμένη από κάθε διάκριση λόγω εθνικότητας, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες εργασίας, την αμοιβή ή την απόλυση σε σύγκριση με τους όρους που εφαρμόζονται σε υπηκόους άλλων τρίτων χωρών.

5. Οι μορφές συνεργασίας μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ειδικά προγράμματα και έργα, βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, καθώς και τη δημιουργία ικανοτήτων, την ανταλλαγή πολιτικών και πρωτοβουλίες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο, όπως ASEM, EU-ASEAN και ΔΟΕ.

ΑΡΘΡΟ 51
Στατιστικές
1. Τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία για την εναρμόνιση και ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και διάδοσης στατιστικών.

2. Για το σκοπό αυτό, τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία, μέσω περιφερειακών και διεθνών φόρουμ, της δημιουργίας ικανοτήτων και άλλων έργων τεχνικής βοήθειας που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή σύγχρονου λογισμικού στατιστικής, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών.

ΤΙΤΛΟΣ VII
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΡΘΡΟ 52
Μεικτή επιτροπή
1. Τα μέρη συμφωνούν να θεσπίσουν μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των δύο πλευρών στο. υψηλότερο δυνατό επίπεδο, με τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) διασφάλιση της σωστής λειτουργίας και εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας·

β) καθορισμός προτεραιοτήτων όσον αφορά τους στόχους της παρούσας συμφωνίας·

γ) παρακολούθηση της εξέλιξης της συνολικής σχέσης μεταξύ των μερών και διατύπωση συστάσεων για την προώθηση των στόχων της παρούσας συμφωνίας·

δ) αίτημα για παροχή πληροφοριών σε επιτροπές ή άλλα όργανα που έχουν συσταθεί βάσει , άλλων συμφωνιών μεταξύ των μερών και εξέταση εκθέσεων που έχουν ενδεχομένως υποβληθεί από αυτά·

ε) ανταλλαγή απόψεων και υποβολή προτάσεων για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι μελλοντικές δράσεις και οι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση τους;

στ) επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας·

ζ) εξέταση όλων των πληροφοριών που υποβάλλουν τα μέρη σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων και διενέργεια διαβουλεύσεων με το άλλο μέρος για την εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 57.

2. Η μεικτή επιτροπή συνεδριάζει κανονικά μία φορά το έτος εκ περιτροπής στο Ανόι και τις -Βρυξέλλες, σε ημερομηνία που καθορίζεται με αμοιβαία συμφωνία. Οι έκτακτες συνεδριάσεις της μεικτής επιτροπής συγκαλούνται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών. Η προεδρία της μεικτής επιτροπής ασκείται εκ περιτροπής από τα μέρη. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της μεικτής επιτροπής καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών.

3. Η μεικτή επιτροπή συστήνει υποεπιτροπές και ειδικές ομάδες εργασίας για να την βοηθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Οι εν λόγω υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας υποβάλλουν αναλυτικές εκθέσεις των δραστηριοτήτων τους στην μεικτή επιτροπή σε κάθε συνεδρίαση της.

4. Τα μέρη συμφωνούν ότι η μεικτή επιτροπή έχει επίσης ως αποστολή να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία κάθε τομεακής συμφωνίας ή πρωτοκόλλου που συνάπτεται ή πρόκειται να συναφθεί μεταξύ των μερών

5. Η μεικτή επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

ΤΙΤΛΟΣ VIII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 53
Πόροι για τη συνεργασία
1. Τα μέρη συμφωνούν να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών μέσων, εφόσον οι αντίστοιχοι πόροι και κανονισμοί το επιτρέπουν, για την εκπλήρωση των στόχων της συνεργασίας που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία.

2. Τα μέρη ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσει τις εργασίες της στο Βιετνάμ, σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες και τα κριτήρια χρηματοδότησης της.

ΑΡΘΡΟ 54
Ρήτρα μελλοντικών εξελίξεων
1. Τα μέρη μπορούν, με αμοιβαία συναίνεση, να επεκτείνουν το πεδίο της παρούσας συμφωνίας με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας, μεταξύ άλλων συμπληρώνοντας την με συμφωνίες ή πρωτόκολλα σχετικά με ειδικούς τομείς ή δραστηριότητες. Αυτές οι ειδικές συμφωνίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνολικών διμερών σχέσεων που διέπονται από την παρούσα συμφωνία και συνιστούν τμήμα κοινού θεσμικού πλαισίου.

2. Όσον αφορά την. εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος μπορεί να διατυπώνει προτάσεις για τη διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτάται κατά την εφαρμογή της.

ΑΡΘΡΟ 55
Άλλες συμφωνίες
1. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε η παρούσα συμφωνία ούτε οποιοδήποτε μέτρο που λαμβάνεται βάσει αυτής θίγει τις εξουσίες των κρατών μελών να αναλαμβάνουν δραστηριότητες διμερούς συνεργασίας στο Βιετνάμ ή να συνάπτουν, κατά περίπτωση, νέες συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Βιετνάμ.

2. Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει την εφαρμογή ή την εκτέλεση δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τα αντίστοιχα μέρη σε σχέση με τρίτα μέρη.

3. Υφιστάμενες συμφωνίες σχετικά με ειδικούς τομείς συνεργασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας θεωρούνται μέρος, αφενός, των συνολικών διμερών σχέσεων οι οποίες διέπονται από την παρούσα συμφωνία και, αφετέρου, του κοινού θεσμικού πλαισίου.

ΑΡΘΡΟ 56
Εφαρμογή και ερμηνεία της συμφωνίας
1. Κάθε μέρος παραπέμπει στη μεικτή επιτροπή κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

2. Η μεικτή επιτροπή μπορεί να επιλύει το ζήτημα με τη διατύπωση σύστασης.

ΑΡΘΡΟ 57
Εκπλήρωση των υποχρεώσεων
1. Τα μέρη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει της παρούσας συμφωνίας και μεριμνούν να συμμορφώνονται με τους στόχους και τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας.

2. Σε περίπτωση που ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος αθετεί τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

3. Πριν το πράξει, εκτός από περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης της συμφωνίας, υποβάλλει στη μεικτή επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ενδελεχή εξέταση της κατάστασης και την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη.

4. Τα μέρη συμφωνούν ότι για την ορθή ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, με τον όρο «κατάλληλα μέτρα» , ως αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 2, νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα οποία είναι ανάλογα με τη μη τήρηση των υποχρεώσεων βάσει της παρούσας συμφωνίας. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα που διαταράσσουν το λιγότερο δυνατό τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο άλλο μέρος και αποτελούν ' αντικείμενο διαβουλεύσεων στη μεικτή επιτροπή, εάν το ζητήσει το άλλο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 58
Διευκολύνσεις
Για τη διευκόλυνση της συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, τα δύο μέρη συμφωνούν να παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις σε υπαλλήλους και εμπειρογνώμονες κατά την υλοποίηση της συνεργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς των δύο μερών.

ΑΡΘΡΟ 59
Δηλώσεις
Οι δηλώσεις της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΑΡΘΡΟ 60
Εδαφική εφαρμογή
Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στο έδαφος στο., οποίο ισχύει η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή . Ένωση, υπό τους όρους που προβλέπει η εν λόγω συνθήκη, αφενός, και στο έδαφος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου.

ΑΡΘΡΟ 61
Ορισμός των μερών
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, με τον όρο «τα μέρη» νοείται η Ένωση ή τα κράτη μέλη της ή η Ένωση και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, αφενός, και η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, αφετέρου.

ΑΡΘΡΟ 62
Εθνική ασφάλεια και κοινοποίηση πληροφοριών
Κανένα στοιχείο της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υποχρεώνει τα. μέρη να παρέχουν πληροφορίες, εφόσον θεωρούν ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών αντίκειται στα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας τους.

ΑΡΘΡΟ 63
Έναρξη ισχύος και διάρκεια
1. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία το τελευταίο μέρος γνωστοποίησε στο άλλο τη ολοκλήρωση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό νομικών διαδικασιών.

2. Η παρούσα συμφωνία ισχύει για περίοδο πέντε ετών. Παρατείνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους ενός έτους, εκτός εάν ένα μέρος ενημερώσει το άλλο εγγράφως για την πρόθεση του να μην παρατείνει την παρούσα συμφωνία έξι μήνες πριν από τη λήξη οποιασδήποτε επόμενης περιόδου ενός έτους.

3. Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας πραγματοποιούνται από κοινού από τα μέρη και τίθενται σε ισχύ μόνο αφού το ένα μέρος κοινοποιήσει στο άλλο την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών.

4. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από το ένα μέρος με γραπτή κοινοποίηση καταγγελίας που-αποστέλλεται στο άλλο μέρος. Η ισχύς της παρούσας συμφωνίας παύει έξι μήνες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης από το άλλο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 64
Κοινοποιήσεις
Οι κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 63 απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Υπουργείο Εξωτερικών του Βιετνάμ, αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 65
Αυθεντικά κείμενα
Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική τσεχική, φινλανδική και βιετναμική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Τα μέρη εντείνουν τη συνεργασία για την έγκαιρη αναγνώριση του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς του Βιετνάμ το συντομότερο δυνατό, με την επιφύλαξη των σχετικών διαδικασιών.

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (ΣΓΠ)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία του ΣΓΠ για την ανάπτυξη του εμπορίου και θα συνεργαστεί περαιτέρω, μεταξύ άλλων, μέσω του διαλόγου, των ανταλλαγών και δραστηριοτήτων δημιουργίας ικανοτήτων, με στόχο να διασφαλιστεί η άριστη χρήση του συστήματος από το Βιετνάμ, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες των μερών και την εξέλιξη της εμπορικής πολιτικής της ЕЕ.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24
(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
Τα μέρη συμφωνούν ότι η μεικτή επιτροπή θα συντάξει κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών βάσει αυτού του άρθρου.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ МЕТО ΑΡΘΡΟ 57
(ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ)
Τα μέρη συμφωνούν ότι, για τους σκοπούς της ορθής ερμηνείας και πρακτικής εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφος 3 της Σύμβασης της Βιέννης περί του δικαίου των συνθηκών του 1969 («Σύμβαση της Βιέννης»), με τον όρο «ουσιαστική παραβίαση της συμφωνίας» στο άρθρο 57 παράγραφος 3, νοείται:

α) ακύρωση της συμφωνίας που δεν επικυρώνεται από τη Σύμβαση της Βιέννης, ή
β) παραβίαση ουσιώδους στοιχείου της συμφωνίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 8.

Σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης της συμφωνίας, το μέτρο κοινοποιείται αμέσως στο άλλο μέρος. Με αίτηση του άλλου μέρους, η μεικτή επιτροπή διεξάγει επείγουσες διαβουλεύσεις εντός ανώτατης προθεσμίας 30 ημερών με σκοπό να εξεταστεί κάθε πτυχή, ή η βάση, του μέτρου, ούτως ώστε να εξευρεθεί αποδεκτή λύση για αμφότερα τα μέρη.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4354/2015 (A'176)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του πρώτου Κεφαλαίου του Ν. 4354/2015 (A'176), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

«Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα LI 24/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι τη 15η Ιουνίου 2016.»

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας-Πλαίσιο με τις αναπόσπαστες σε αυτήν Δηλώσεις που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 63 παράγραφος 1 της Συμφωνίας.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Μαiου 2016

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2016