.

Ν.4392/2016
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'100/31.5.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ιδρυση Πολιτιστικών Κέντρων, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 19 Ιουνίου 2014, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική έχει ως εξής:

Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων

Η Κυβέρνηση, της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής αναφερόμενες στην παρούσα ως «τα Μέρη»), με σκοπό να διευρύνουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και να επεκτείνουν τη διμερή φιλική συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού και των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών στη βάση της αμοιβαίας συνεργασίας και εμπιστοσύνης, συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο Ι
Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, η Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας θα ιδρύσει ένα Πολιτιστικό Κέντρο της Κίνας στην Αθήνα και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα ιδρύσει ένα Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Πεκίνο.

Στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους, κάθε Μέρος θα διευκολύνει την ίδρυση και λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου του άλλου Μέρους.

Άρθρο II
Ο σκοπός των Πολιτιστικών Κέντρων είναι να διευρύνουν πλήρως την αμοιβαία συνεννόηση μεταξύ των δύο λαών, να ενισχύσουν την πολιτιστική συνεργασία, να προωθήσουν την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και να προωθήσουν την ανταλλαγή και συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς του πολιτισμού και των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών.

Άρθρο ΙΙΙ
Τα. Πολιτιστικά Κέντρα θα είναι επίσημα πολιτιστικά ιδρύματα του αντίστοιχου αποστέλλοντος Μέρους. Τα Πολιτιστικά Κέντρα θα λειτουργούν υπό. την επίβλεψη τ ης διπλωματικής αρχής του αντίστοιχου αποστέλλοντος Μέρους χωρίς να έχουν δικαίωμα σε διπλωματικά προνόμια και ασυλίες.

Άρθρο IV
Τα Πολιτιστικά Κέντρα θα λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς του Μέρους υποδοχής.

Για την οργάνωση των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο Άρθρο VI, τα Πολιτιστικά Κέντρα μπορούν να έχουν απευθείας επαφές με κρατικές αρχές, τοπικές αρχές, νομικά πρόσωπα και μεμονωμένα άτομα του Μέρους υποδοχής.

Άρθρο V
Δραστηριότητες που διεξάγονται από τα Πολιτιστικά· Κέντρα εκτός των εγκαταστάσεων τους, είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία με άλλα νομικά πρόσωπα, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο VI της παρούσας Συμφωνίας, θα υπόκεινται στους ισχύοντες-νόμους και κανονισμούς του. Μέρους υποδοχής και σχετικές ρυθμίσεις θα γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές εκ των προτέρων και οι δραστηριότητες θα διεξάγονται σύμφωνα με τις υποβληθείσες ρυθμίσεις.

Τα Μέρη συμφωνούν ότι το κοινό του Μέρους υποδοχής θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα Πολιτιστικά Κέντρα και τις δραστηριότητες που διεξάγονται εντός και εκτός των εγκαταστάσεων των Κέντρων, και εγγυώνται, ότι τα Πολιτιστικά Κέντρα χρησιμοποιούν-κατάλληλα μέσα στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους,- σύμφωνα.' με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς του Μέρους υποδοχής.

Άρθρο VI
Τα Πολιτιστικά Κέντρα θα διεξάγουν τις ακόλουθες δραστηριότητες, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς του Μέρους υποδοχής:

1. Οργάνωση διαφόρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αρχές τους, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων, παραστάσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, προβολών ταινιών και άλλων οπτικοακουστικών παραγωγών. Οι εκθέσεις και η προβολή οπτικοακουστικών παραγωγών θα υπόκεινται στους κανονισμούς του Μέρους υποδοχής ως προς την παρουσίαση και διάδοση εισαγόμενων εκδόσεων.

2. Προώθηση των αντίστοιχων γλωσσών και πολιτισμών τους με τη- διεξαγωγή διαφόρων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις τους.

3. Δημιουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, αιθουσών προβολών και χώρων πολυμέσων στις εγκαταστάσεις τους, και παροχή στο κοινό του Μέρους υποδοχής, εντύπων και υπηρεσιών ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, περιοδικών και άλλων εκδόσεων, καθώς και οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με την ιστορία και τον πολιτισμό του . αποστέλλοντος Μέρους.

4. Διάχυση της ενημέρωσης σχετικά με δραστηριότητες των Πολιτιστικών Κέντρων και παρουσίαση στο κοινό του Συμβαλλόμενου μέρους υποδοχής, της εθνικής ιστορίας και των σύγχρονων εξελίξεων του αποστέλλοντος Μέρους, καθώς και; της. πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, εκπαιδευτικής, επιστημονικής και κοινωνικής ζωής.

5. Οργάνωση άλλων δραστηριοτήτων που συνάδουν με το σκοπό της παρούσας Συμφωνίας.

Άρθρο VII
Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς του Μέρους υποδοχής, τα Πολιτιστικά Κέντρα δεν θα ασχοληθούν με κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Ωστόσο τα Πολιτιστικά Κέντρα θα έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν ανάλογα τέλη για μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες όπως οι ακόλουθες:

1. Παραστάσεις, εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι εκθέσεις θα διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Μέρους υποδοχής αναφορικά με την έκθεση εισαγόμενων εκδόσεων.

2. Γλωσσικές και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με τον πολιτισμοί.

3. Κατάλογοι, αφίσες, προγράμματα παραστάσεων και άλλα αντικείμενα που αφορούν άμεσα στις δραστηριότητες που οργανώνονται από τα Πολιτιστικά Κέντρα.

4. Τεϊοποτείο ή καφέ με. σκοπό την ανάδειξη του παραδοσιακού τρόπου ζωής του αποστέλλοντος Μέρους.

Άρθρο VIII

Το αποστέλλον Μέρος θα επιλέξει την τοποθεσία δημιουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου αυτόνομα. Το Μέρος υποδοχής θα βοηθήσει, με κάθε δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, το αποστέλλον Μέρος να μισθώσει ή να αγοράσει, τις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού του Κέντρου. ,

Το αποστέλλον Μέρος, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την κατασκευή και τη διακόσμηση του Μέρους υποδοχής, είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, κατασκευή, ανακαίνιση και διακόσμηση των κτηρίων του Πολιτιστικού του Κέντρου, αφού λάβει τίς άδειες οικοδομής, ανακαίνισης και διακόσμησης. Οι ανάδοχοι κατασκευής θα επιλεγούν και θα διοριστούν από το αποστέλλον Μέρος.

Άρθρο IX
Τα Πολιτιστικά Κέντρα, σύμφωνα με τους νόμους, κανονισμούς, τις σχετικές νομοθεσίες και διατάξεις των Μερών, και με βάση την αμοιβαιότητα, θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς και φόρους, εκτός του ΦΠΑ, για τα κάτωθι αναφερόμενα είδη, υπό τον όρο ότι αυτά δεν χρησιμοποιούνται για πώληση ή κερδοσκοπία στο Μέρος υποδοχής:

(1) Πολιτιστικός εξοπλισμός, επίπλωση, εγκαταστάσεις και προμήθειες γραφείου που απαιτούνται για τις δραστηριότητες και την καθημερινή διοικητική εργασία των Πολιτιστικών Κέντρων (δεν συμπεριλαμβάνονται οχήματα).

(2) Εύλογες ποσότητες υλικών, συμπεριλαμβανομένων άλμπουμ φωτογραφιών, αφισών, προγραμμάτων παραστάσεων, βιβλίων, δίσκων, ηχογραφήσεων, διδακτικού εξοπλισμού και άλλων μορφών

οπτικοακουστικών προϊόντων που απαιτούνται για την οργάνωση των δραστηριοτήτων από τα Πολιτιστικά Κέντρα.

(3) Ταινίες που θα προβληθούν στις εγκαταστάσεις των Πολιτιστικών Κέντρων.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη δεν θα μισθώνονται, υποθηκεύονται, μεταβιβάζονται και δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις, ούτε θα αποτελούν αντικείμενο εμπορίας με κανένα τρόπο, εκτός εάν άλλως εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές των Μερών.

Άρθρο Χ
Τα Πολιτιστικά Κέντρα έχουν δικαίωμα να υπογράφουν νομικά έγγραφα αναγκαία για τη λειτουργία τους στο Μέρος υποδοχής.

Τα Πολιτιστικά Κέντρα έχουν δικαίωμα να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Μέρους υποδοχής.

Άρθρο XI
Φόροι εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας οφειλόμενοι από τα Πολιτιστικά Κέντρα και το προσωπικό τους θα επιβάλλονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους του Μέρους υποδοχής και τη Σύμβαση μεταξύ της Λαϊκής: Δημοκρατίας της Κίνας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και την Αποτροπή της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους Φόρους Εισοδήματος, της 3ης Ιουνίου 2002.

Τα Μέρη θα συμμορφώνονται επίσης με κάθε μελλοντική τροποποίηση ή συμπλήρωση της Σύμβασης που . αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος Άρθρου.

Άρθρο XII
Μέλη τού προσωπικού των Πολιτιστικών Κέντρων, τα οποία αποσπώνται από την Κυβέρνηση του αποστέλλοντος Μέρους, θα είναι υπήκοοι του Μέρους αυτού, κάτοχοι υπηρεσιακών διαβατηρίων και δεν θα απολαμβάνουν κανένα προνόμιο ή ασυλία στην επικράτεια του Μέρους υποδοχής. Άλλα μέλη του προσωπικού των Πολιτιστικών Κέντρων μπορεί να είναι υπήκοοι είτε του αποστέλλοντος Μέρους είτε του Μέρους υποδοχής. Τα Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο σχετικά με το διορισμό ή την απομάκρυνση προσωπικού στα αντίστοιχα Πολιτιστικά τους Κέντρα και θα ολοκληρώνουν εγκαίρως τις σχετικές διαδικασίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς του Μέρους υποδοχής.

Άρθρο XIII
Εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί, μέλη του προσωπικού των Πολιτιστικών Κέντρων που αποσπώνται από το αποστέλλον Μέρος, οι οποίοι είναι κάτοχοι υπηρεσιακών διαβατηρίων, θα υπόκεινται στους εργατικούς νόμους και κανονισμούς κοινωνικής ασφάλισης του αποστέλλοντος Μέρους. Το υπόλοιπο προσωπικό, θα, ,υπόκειται στους εργατικούς νόμους και κανονισμούς κοινωνικής ασφάλισης του Μέρους υποδοχής.

Άρθρο XIV
Τα Μέρη θα παρέχουν αρωγή και διευκολύνσεις στο προσωπικό των Πολιτιστικών Κέντρων και τους/τις συζύγους και τα τέκνα τους κάτω των 18 ετών, κατά την διεκπεραίωση των διαδικασιών εισόδου και παραμονής τους.

Άρθρο XV
Τυχόν τροποποιήσεις στη Συμφωνία αυτή θα γίνονται με αμοιβαία συμφωνία των Μερών μετά από προηγούμενες συνεννοήσεις και θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τι διαδικασία που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου XVI.

Τυχόν διαφορές σχετικές με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα επιλύονται μέσω διμερών φιλικών διαβουλεύσεων.

Άρθρο XVI
Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της επίδοσης της τελευταίας γνωστοποίησης με την οποία τα Μέρη θα ενημερώνουν το ένα το άλλο, μέσω των διπλωματικών οδών, ότι έχουν ολοκληρώσει τις εθνικές νομικές διαδικασίες για την κύρωση της. Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για πέντε έτη και θα ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους πέντε ετών,- εκτός εάν το ένα Μέρος γνωστοποιήσει, εγγράφως, στο άλλο, μέσω της διπλωματικής οδού, την πρόθεση του να την καταγγείλει, τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη λήξη της αρχικής ή οποιασδήποτε επακόλουθης περιόδου ισχύος της.

Υπογράφηκε εις διπλούν, στην Αθήνα την 19η Ιουνίου 2014, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, κάθε ένα στην Ελληνική, Κινεζική και Αγγλική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.

Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της
Ελληνικής Δημοκρατίας Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου XVI αυτής.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

Αριθμ. 86/6.2016

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων»

Με τις διατάξεις του ανωτέρω νομοσχεδίου προτείνεται η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 19 Ιουνίου 2014, σχετικά με την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων.

Α. Με το άρθρο πρώτο κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η ανωτέρω Συμφωνία, με τις διατάξεις της οποίας ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Προβλέπεται η ίδρυση από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ενός Πολιτιστικού Κέντρου της Κίνας στην Αθήνα, καθώς και η ίδρυση ενός Πολιτιστικού Κέντρου στο Πεκίνο από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Παρατίθενται οι δραστηριότητες που θα διεξάγονται από τα εν λόγω Πολιτιστικά Κέντρα (οργάνωση εκθέσεων, παραστάσεων, προώθηση γλωσσών, δημιουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων κ.ά.).

Ορίζεται δικαίωμα είσπραξης τελών για μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες όπως για παραστάσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες κ.ά..

Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των ανωτέρω Πολιτιστικών Κέντρων όπως είναι η τοποθεσία, η εγκατάσταση, η φορολογία, το δικαίωμα υπογραφής νομικών εγγράφων, η απόσπαση προσωπικού τους κ.ά.

Με το άρθρο δεύτερο ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου και της υπό κύρωση Συμφωνίας.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους ενενήντα πέντε (95) χιλιάδες ευρώ περίπου από την ίδρυση και λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου στο Πεκίνο.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016

Η Γενική Διευθύντρια
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων»

Η σχετική κατ' έτος δαπάνη για την υλοποίηση των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που περιλαμβάνεται στην εν λόγω Συμφωνία, υπολογίζεται σύμφωνα με τα δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2014, στο πλαίσιο της παρούσας δημοσιονομικής συγκυρίας.

1

Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων, παραστάσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, προβολών ταινιών και άλλων οπτικοαουστικών παραγωγών.

15.000 €

2

Προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, μέσω της διεξαγωγής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

15.000 €

3

Μίσθωμα και λειτουργικά έξοδα Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου στο Πεκίνο.

50.000 €

4

Μισθοδοσία δύο (2) υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης του Επικεφαλής, (επιτόπιο προσωπικό, υπήκοοι του Μέρους υποδοχής).

12.000 €

5

Δαπάνες παραστάσεως/ξενίας/φιλοφρονήσεων.

3.000 €

Σύνολο:

95.000 €

 

Άρθρο δεύτερο
Η παρ. 1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (A' 160), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο του Ν. 4380/ 2016 (A' 66), τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β' αρχίζει από την 1 η Ιουλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου XVI αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2016.

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2016