.

ΣΛΟΤ 1265/23.6.2016
Οικονομικές Καταστάσεις Υποκ/τος Αλλοδαπής Εταιρείας

ΕΡΩΤΗΜΑ
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω.

H Εταιρεία, μας είναι Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας, με υποχρέωση πλήρους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015 θα συνταχθούν σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ;

2. Υπάρχει υποχρέωση σύνταξης Σημειώσεων (προσαρτήματος).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η επιχείρησή σας, συντάσσει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 16 του νόμου 4308/2014 καταστάσεις, βάσει των υποδειγμάτων του παραρτήματος Β των ΕΛΠ, ανάλογα με το μέγεθός της που καθορίζεται στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου.

Η σύνταξη προσαρτήματος προβλέπεται για κάθε κατηγορία μεγέθους οντότητας, βάσει του άρθρου 29, ενώ το άρθρο 30 προνοεί για σχετικές απαλλαγές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ