.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

Σήμερα την ……..  20..... ημέρα ……, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «………………… ΙΚΕ» με ΑΦΜ ……………..  και αριθμό ΓΕΜΗ ………………. που βρίσκονται στο ………………. πραγματοποιήθηκε συνέλευση μεταξύ των κάτωθι  μεριδιούχων της εταιρείας οι οποίοι αποτελούν και το σύνολο της συνέλευσης των εταίρων : 1) ..... ....., του/της ..... και της ....., επαγγέλματος ....., κατοίκου ....., οδός ..... ....., αριθμ......, κατόχου του Δελτίου ταυτότητος με αριθμό ..... /19..... του ..... .....και ΑΦΜ ..... της ΔΟΥ ....., κάτοχο του ………% των μεριδίων της εταιρείας β) του/της ..... ..... του ..... και της ....., επαγγέλματος ....., κατοίκου ....., οδός ....., αριθμ. ....., κατόχου του Δελτίου ταυτότητος με αριθμό ...../19.....  του ..... ..... και ΑΦΜ ..... της ΔΟΥ κάτοχο του …….% των μεριδίων της εταιρείας ..... και αφετέρου της ..... ..... του ..... και της ....., επαγγέλματος ....., κατοίκου....., οδός ....., αριθμ. ....., κατόχου του Δελτίου ταυτότητος με αριθμό ...../19..... του ..... ..... και ΑΦΜ ..... της ΔΟΥ ..... κάτοχο του ……..% των μεριδίων της εταιρείας, συνεφωνήθησαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :

Α. Την μεταβίβαση ….. εταιρικών μεριδίων από τον εταίρο ……. κάτοχο …..εταιρικών μεριδίων, προς τον εταίρο ……………. κάτοχο ………. εταιρικών μεριδίων ως δωρεά έναντι μηδενικού τιμήματος.

[σ.σ Στην περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται έναντι τιμήματος θα αναγράψετε το ποσό [αξία] της μεταβίβασης]

Β. Την μεταβίβαση ……….. εταιρικών μεριδίων από τον εταίρο ………….κάτοχο ……εταιρικών μεριδίων, προς τον εταίρο ………… κάτοχο ……. εταιρικών μεριδίων ως δωρεά έναντι μηδενικού τιμήματος.

[σ.σ Στην περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται έναντι τιμήματος θα αναγράψετε το ποσό [αξία] της μεταβίβασης]

 

Γ. Σύμφωνα  με όλα τα παραπάνω, το σύνολο των ………. εταιρικών  μεριδίων κατανέμεται πλέον στους μεριδιούχους ως εξής:

………….              ………………. εταιρικά μερίδια

…………..              …………….εταιρικά μερίδια

…………..                   …………. εταιρικά μερίδια

Ε. Τα  ποσοστά των μεριδιούχων στην εταιρεία μεταβάλλονται ως εξής:

……………….                …………….%

………………                 …  ……….%

……………….                ………%

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

1)…………

2)……………

3)…………….