.

ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 18.7.2016
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4389/2016, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης

ΣΧΕΤ.: α) H αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 31.5.2016 Ε.Δ.Υ.Ο.

β) Τα από 1.6.2016 & 28.6.2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το αρ. πρωτ. 35986/2010/30.5.2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

γ) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1094408 ΕΞ 22.6.2016 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ:7ΡΦ0Η-Α30) της Δ/νσης Δ.Θ. & Τ.Ο.Κ.

δ) Το από 1.7.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου

Σε συνέχεια της α' ανωτέρω σχετικής, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4389/2016 (94 Α') και επήλθαν τροποποιήσεις στα άρθρα 120 και επόμενα του Τελωνειακού Κώδικα, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των αυτοκινήτων οχημάτων, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, λαμβάνοντας υπόψη τα β' ανωτέρω σχετικά από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, για ενημέρωση και εφαρμογή:

Α. Ως προς τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων ^uro) και του αμέσως προηγούμενου, φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους

Αναφορικά με τα πρότυπα εκπομπών ρύπων (Euro) φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, παρατίθεται στο Παράρτημα αναλυτικός πίνακας, σε συσχέτιση με τους εν δυνάμει χαρακτηρισμούς, ως προς το είδος και την κλάση των υπό κρίση οχημάτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Επίσης, σε συνέχεια της α' σχετικής, παρατίθεται αναλυτικός αντίστοιχος πίνακας και για φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους.

Β. Ως προς τη συμπλήρωση του πεδίου «παρατηρήσεις» για τα οχήματα πολλαπλής χρήσης (διπλοκάμπινα) στο πιστοποιητικό ταξινόμησης

Κατόπιν τροποποίησης, μεταξύ άλλων, της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 59 του ν.4389/2016 και την κατάργηση των πρόσθετων κωδικών εθνικής φορολογίας 1701-1709, σύμφωνα με την ανωτέρω γ' σχετική, σας γνωρίζουμε ότι στο πεδίο «Παρατηρήσεις» του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων δεν συμπληρώνονται πλέον αυτόματα στο ICISnet οι ενδείξεις «ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ > 40%» /«ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ < 40%», καθόσον δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη, στο ισχύον νομικό πλαίσιο, η αναλογία μήκους της εξέδρας φόρτωσης και μεταξονίου.

Γ. Ως προς την εμφάνιση της φορολογητέας αξίας στο πιστοποιητικό ταξινόμησης οχημάτων

Κατόπιν αδυναμίας του συστήματος ICISnet να εμφανίζει αυτόματα στο πιστοποιητικό ταξινόμησης τη φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, για οχήματα που προέρχονται από ΕΔΕ. προσωρινά και μέχρι την αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων, για επιβατικά αυτοκίνητα της ΔΚ 87.03 στο πεδίο «επιπλέον στοιχείο υπολογισμού» θα συμπληρώνεται στα ΕΔΕ και ο κωδικός 816 και στο πεδίο «τιμή» θα συμπληρώνεται η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, όπως και στον κωδικό 834. Επισημαίνεται ότι, εάν στον στίχο υπάρχουν περισσότερα του ενός οχήματα, στον κωδικό 816 θα συμπληρώνεται η συνολική φορολογητέα αξία, όπως και στον κωδικό 836, αφού το σύστημα διαιρεί το ποσό με το πλήθος των πλαισίων, για να ενημερώσει το πιστοποιητικό ταξινόμησης.

Η Προισταμένη της Δ/νσης Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ι. Πίνακας Α - Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους & Βάσεις αυτών - «Ν2-Ν3»

Δασμολογική κατάταξη/Συντελεστής Τ.Τ./Κωδικός Χαρακτηρισμός Υπουργείου Μεταφορών (Είδος Οχήματος/Κλάσεις) Πρότυπα Εκπομπών Ρύπων (Euro)
περ α & δ., παρ. 1, αρθ. 123 87.04 μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους (5%) (1006) Βάσεις (5%) (1006) Ν2 : μάζα αναω. (m) < 2.610 κιλά * Αμέσως προηγούμενα πρότυπα * Ισχύοντα * Επόμενα που γίνονται δεκτά
Ομάδα Κανον. 715/2007 Ομάδα Κανον. 715/2007
Ομάδα Κανον. 715/2007
Euro 5b+ (χαρακτήρας Μ) Euro 6c-1 (χαρακτήρας ZC)
Euro 5b (χαρακτήρας I)
Euro 6b συνIUPR (χαρακτήρας V) Euro 6c-2 (χαρακτήρας ZF)
Euro 6b (χαρακτήρας S)
Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας ZI)
Euro 6d-2 (χαρακτήρας PLN)
Ν2: 2.610<m<2.840 κιλά * Αμέσως προηγούμενα πρότυπα * Ισχύοντα * Επόμενα που γίνονται δεκτά
Μη πετρελαιοκίνητα
Ομάδα Κανον. 715/2007
Ομάδα Κανον. 715/2007 Ομάδα Κανον. 715/2007 Euro 5b+ (χαρακτήρας Μ)
Euro 6c-1 (χαρακτήρας ZC)
Euro 5b (χαρακτήρας I) Euro 6b συvIUPR (χαρακτήρας V)
ή Euro 6c-2 (χαρακτήρας ZF)
Euro 6b (χαρακτήρας S) Ομάδα Κανον. 595/2009
ή Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας ZI)
Ομάδα Κανον. 595/2009 Euro VI (χαρακτήρας Β)
Euro 6d-2 (χαρακτήρας PLN)
Euro VI (χαρακτήρας Α)
ή
Ομάδα Κανον. 595/2009
Euro VI (χαρακτήρας C)
N2: 2.610<m<2.840 κιλά Πετρελαιοκίνητα * Αμέσως προηγούμενα πρότυπα * Ισχύοντα * Επόμενα που γίνονται δεκτά
Ομάδα Κανον. 715/2007 Ομάδα Κανον. 715/2007
Ομάδα Κανον. 715/2007
Euro 5b (χαρακτήρας I) Euro 6c-1 (χαρακτήρας ZC)
Euro 5b+ (χαρακτήρας Μ)
Euro 6b (χαρακτήρας S) Euro 6c-2 (χαρακτήρας ZF)
ή Euro 6b συvIUPR (χαρακτήρας V)
ή Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας ZI)
Ομάδα Οδηγ. 2005/55  Ομάδα Κανον. 595/2009
Euro 6d-2 (χαρακτήρας PLN)
Euro V (χαρακτήρας G ή K) Euro VI (χαρακτήρας A)
ή ή
Euro VI (χαρακτήρας Β)  Ομάδα Κανον. 595/2009
Ομάδα Οδηγ. 70/220
Euro VI (χαρακτήρας C)
Euro 4 (2003/76Β, 2002/80Β, R83II.05)
Ν2 : m > 2.840 κιλά * Αμέσως προηγούμενα πρότυπα * Ισχύοντα * Επόμενα που γίνονται δεκτά
Μη πετρελαιοκίνητα Ομάδα Κανον. 595/2009
Ομάδα Κανον. 595/2009 Ομάδα Κανον. 595/2009
Euro VI (χαρακτήρας Α)
Euro VI (χαρακτήρας Β)
Euro VI (χαρακτήρας C)
Ν2 : m > 2.840 κιλά * Αμέσως προηγούμενα πρότυπα * Ισχύοντα * Επόμενα που γίνονται δεκτά
Πετρελαιοκίνητα Ομάδα Οδηγ. 2005/55 Ομάδα Κανον. 595/2009 Ομάδα Κανον. 595/2009
Euro V (χαρακτήρας G ή K) Euro VI (χαρακτήρας A) Euro VI (χαρακτήρας C)
ή Euro VI (χαρακτήρας Β)
Ομάδα Οδηγ. 70/220
Euro 4 (2003/76Β, 2002/80Β, R83II.05)
Ν3 * Αμέσως προηγούμενα πρότυπα * Ισχύοντα * Επόμενα που γίνονται δεκτά
Μη Πετρελαιοκίνητα
  Ομάδα Κανον. 595/2009 Ομάδα Κανον. 595/2009 Ομάδα Κανον. 595/2009
 
  Euro VI (χαρακτήρας Α) Euro VI (χαρακτήρας Β) Euro VI (χαρακτήρας C)
* Αμέσως προηγούμενα πρότυπα * Ισχύοντα * Επόμενα που γίνονται δεκτά
Ν3
Πετρελαιοκίνητα Ομάδα Οδηγ. 2005/55 Ομάδα Κανον. 595/2009 Ομάδα Κανον. 595/2009
Euro V (χαρακτήρας G ή K) Euro VI  (χαρακτήρας A) Euro VI (χαρακτήρας C)
ή
Ομάδα Οδηγ. 70/220 Euro VI (χαρακτήρας Β)
Euro 4 (2003/76Β, 2002/80Β, R83II.05)
87.04 μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους (6,5%) Όλα τα παραπάνω Πρότυπα εκτός των παραπάνω αναφερομένων, νοείται & συμβατικά

 

ΙΙ. Πίνακας Β - Φορτηγά μέχρι και 3,5 τόνους & Βάσεις αυτών - «Ν1»

Δασμολογική κατάταξη/Συντελεστής Τ.Τ./Κωδικός  Χαρακτηρισμός Υπουργείου Μεταφορών (Είδος Οχήματος/Κλάσεις) Πρότυπα Εκπομπών Ρύπων (Euro)
περ. β, γ, ε & δ παρ. 1, αρθ. 123

87.04 < 3.5 τόνους
-ανοιχτά (8%) (1006)
-κλειστά (10%)
-1006-επιβατικά διπλοκάμπινα (8%) (1001 -1002)

Βάσεις (5%) (1006) 

Ν1 (κλάση Ι)
(m<1.305 κιλά)
* Αμέσως προηγούμενα πρότυπα

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 5b+ (χαρακτήρας J)

Euro 6b zuvIUPR (χαρακτήρας T)

* Ισχύοντα

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 6b-1 (χαρακτήρας W)

Euro 6c-1 (χαρακτήρας ZA)

* Επόμενα που γίνονται δεκτά

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 6c-1 (χαρακτήρας ZΒ)

Euro 6c-2 (χαρακτήρας ZΕ)

Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας ZG)

Euro 6d-2 (χαρακτήρας ZJ)

Ν1 (κλάση ΙΙ)
(1.305<m<1.760 κιλά)
* Αμέσως προηγούμενα πρότυπα

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 5b (χαρακτήρας Η)

Euro 6b (χαρακτήρας R)

 * Ισχύοντα

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 5b + (χαρακτήρας L)

Euro 6b zuvIUPR (χαρακτήρας U)

* Επόμενα που γίνονται δεκτά

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 6c-1 (χαρακτήρας ZC)

Euro 6c-2 (χαρακτήρας ZF)

Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας ZI)

Euro 6d-2 (χαρακτήρας PLN)

Ν1 (κλάση ΙΙΙ)
(1.760<m<2.610 κιλά)
* Αμέσως προηγούμενα πρότυπα

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 5b (χαρακτήρας Ι)

Euro 6b (χαρακτήρας S)

* Ισχύοντα

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 5b + (χαρακτήρας M)

Euro 6b συνIUPR (χαρακτήρας V)

* Επόμενα που γίνονται δεκτά

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 6c-1 (χαρακτήρας ZC)

Euro 6c-2 (χαρακτήρας ZF)

Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας ZI)

Euro 6d-2 (χαρακτήρας PLN)

Ομάδα Κανον. 595/2009

Euro VI (χαρακτήρας C)

Ν1 (κλάση ΙΙΙ)

(2.610<m<2.840 κιλά)

Μη Πετρελαιοκίνητα

* Αμέσως προηγούμενα πρότυπα

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 5b (χαρακτήρας Ι)

Euro 6b (χαρακτήρας S)

ή

Ομάδα Κανον. 595/2009

Euro VI (χαρακτήρας A)

* Ισχύοντα

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 5b + (χαρακτήρας Μ)

Euro 6b zuvIUPR (χαρακτήρας V)

ή

Ομάδα Κανον. 595/2009

Euro VI (χαρακτήρας Β)

* Επόμενα που γίνονται δεκτά

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 6c-1 (χαρακτήρας ZC)

Euro 6c-2 (χαρακτήρας ZF)

Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας ZI)

Euro 6d-2 (χαρακτήρας PLN)

ή

Ομάδα Κανον. 595/2009

Euro VI (χαρακτήρας C)

Ν1 (κλάση ΙΙΙ) (2.610<m<2.840 κιλά)

Πετρελαιοκίνητα

* Αμέσως προηγούμενα πρότυπα

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 5b (χαρακτήρας Ι)

Euro 6b (χαρακτήρας S)

ή

Ομάδα Oδnγ. 2005/55

Euro V (χαρακτήρας G ή Κ)

ή

Ομάδα Oδnγ. 70/220

Euro 4 (2003/76Β, 2002/80 Β, R83II.05)

* Ισχύοντα

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 5b+ (χαρακτήρας Μ)

Euro 6b zuvIUPR (χαρακτήρας V )

ή

Ομάδα Κανον. 595/2009

Euro VI (χαρακτήρας Α)

Euro VI (χαρακτήρας Β)

* Επόμενα που γίνονται δεκτά

Ομάδα Κανον. 715/2007

Euro 6c-1 (χαρακτήρας ZC)

Euro 6c-2 (χαρακτήρας ZF)

Euro 6d-TEMP-2 (χαρακτήρας ZI)

Euro 6d-2 (χαρακτήρας PLN)

ή

Ομάδα Κανον. 595/2009

Euro VI (χαρακτήρας C)

Ν1 (κλάση ΙΙΙ)

(m>2.840 κιλά)

Μη Πετρελαιοκίνητα

* Αμέσως προηγούμενα πρότυπα
Ομάδα Κανον. 595/2009
Euro VI (χαρακτήρας A)
* Ισχύοντα

Ομάδα Κανον. 595/2009

Euro VI (χαρακτήρας B)

* Επόμενα που γίνονται δεκτά Ομάδα Κανον. 595/2009 Euro VI (χαρακτήρας C)
Ν1 (κλάση ΙΙΙ)

(m>2.840 κιλά)

Πετρελαιοκίνητα

* Αμέσως προηγούμενα πρότυπα

Ομάδα Oδnγ. 2005/55

Euro V (χαρακτήρας G ή Κ)

ή

Ομάδα Oδnγ. 70/220

Euro 4 (2003/76Β, 2002/80Β, R83H.05)

* Ισχύοντα

Ομάδα Κανον. 595/2009

Euro VI (χαρακτήρας Α)

Euro VI (χαρακτήρας Β) *

 

* Επόμενα που γίνονται δεκτά

Ομάδα Κανον. 595/2009

Euro VI (χαρακτήρας C)

87.04 < 3.5 τόνους
- ανοιχτά (10,40%)
- κλειστά (13%)
- επιβατικά διπλοκάμπινα (10,40%)
Βάσεις (6,5%)
Όλα τα παραπάνω Πρότυπα εκτός των παραπάνω αναφερομένων, νοείται και συμβατικά