.

Άρθρο 6
Κοινή χρήση της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιά

1. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» υποχρεούται να σέβεται και να διατηρεί τη φύση της Λιμενικής Ζώνης ως κοινόχρηστου δημόσιου πράγματος, να διασφαλίζει ότι ο Λιμένας Πειραιά λειτουργεί ως δημόσιος λιμένας και να εξασφαλίζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Κατά την παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες του Λιμένα Πειραιά, καθώς και κατά την παραχώρηση ειδικών δικαιωμάτων χρήσης ή υποπαρα-χώρησης σε ορισμένα τμήματα της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης ή δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα τμήματα αυτά ή αφορούν σε υποδομή, κτήρια ή εργασίες σχετικές με τα τμήματα αυτά, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» οφείλει να εφαρμόζει τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διά-κρισης και να θεσπίζει εύλογα και ανταποκρινόμενα στη συναλλακτική πρακτική ποσοτικά όρια και κριτήρια διάκρισης μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών διαγωνισμού και επιλογής. Οι εσωτερικοί κανονισμοί οφείλουν να είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορ-ρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης.

3. Επί των διαφορών που αναφύονται από την εφαρμογή των δύο προηγούμενων παραγράφων, και οι οποίες διακρίνονται από εκείνες που εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του άρθρου 9, μεταξύ, αφενός, της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και, αφετέρου, οποιουδήποτε χρήστη ή χρηστών ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου αποδεικνύει έννομο συμφέρον, αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά. Οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο και κηρύσσεται υποχρεωτικά προσωρινά εκτελεστή.

4. Οι διατάξεις του παρόντος δε θίγουν την αρμοδιότητα του Ελληνικού Δημοσίου να εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 263/1968 (Α΄ 12), όπως ισχύει, καθώς και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» οφείλει να ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή κατά την οποία λαμβάνει γνώση ότι οποιοδήποτε πρόσωπο καταλαμβάνει αυθαίρετα οποιοδήποτε τμήμα των Παραχωρούμενων Περιουσιακών Στοιχείων (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης).