.

Άρθρο 7
Λιμενικά Τέλη και Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών

1. Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» εξουσιοδοτείται να ορίζει, να επιβάλλει και να εισπράττει για ίδιο λογαριασμό:

α) λιμενικά τέλη υποδομών και

β) τέλη λιμενικών υπηρεσιών,

όπως καθένα από τα παραπάνω έχει εκάστοτε προσδιοριστεί ή/και (κατά περίπτωση) εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (Έσοδα Λιμένα και Τιμολογιακή Πολιτική) της Σύμβασης Παραχώρησης. Έως το τέλος του 2016, τα λιμενικά τέλη υποδομών και τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών θα ορίζονται από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» στα επίπεδα που αναγράφονται στα ήδη ισχύοντα τιμολόγια κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης.

2. Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» τηρεί τις αρχές της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη και την αποτελεσματική εμπορική λειτουργία του Λιμένα Πειραιά και καθιερώνει και εφαρμόζει τιμολογιακές πολιτικές σύμφωνα με τις αρχές αυτές.

3. Ο ιδιοκτήτης, ο ναυλωτής, ο διαχειριστής, ο πράκτορας και ο πλοίαρχος κάθε σκάφους είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι αναφορικά με το σκάφος για την πληρωμή κάθε τέλους που επιβάλλεται από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1.

4. Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε» δικαιούται, οποτεδήποτε, να αιτηθεί την εκχώρηση προς το Δημόσιο του συνόλου ή μέρους των αξιώσεων ή απαιτήσεών της που απορρέουν από την επιβολή τελών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, έναντι προκαταβολής προς το Δημόσιο μη επιστρεπτέου διοικητικού τέλους, το οποίο θα υπολογίζεται σε ποσοστό της ονομαστικής αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων. Το Δημόσιο δύναται να βεβαιώνει κάθε ποσό από τις απαιτήσεις που του εκχωρούνται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και να επιδιώξει την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 A΄ 90). Το σύνολο των πράγματι εισπραττόμενων εσόδων, πλην των εξόδων εκτέλεσης και των παρεπόμενων εξόδων είσπραξης, αποδίδονται στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.». Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που εφαρμόζεται για την εφαρμογή των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του προσδιορισμού του ισχύοντος συντελεστή υπολογισμού του διοικητικού τέλους του Δημοσίου, της μορφής της αίτησης εκχώρησης και οποιασδήποτε άλλης σχετικής λεπτομέρειας ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

5. Οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, θα επιλύονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με τις διατάξεις του παρόντος δε θίγεται η αρμοδιότητα οποιασδήποτε αρχής ανταγωνισμού ή άλλης ρυθμιστικής αρχής, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας.