.

Άρθρο 8
Σύναψη συμβάσεων

1. Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δύναται να συνάπτει συμβάσεις για την εκτέλεση έργων και για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της άσκησης των δι-καιωμάτων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της από τη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς επίσης και να υποπαραχωρεί σε τρίτους δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης τμημάτων της Λιμενικής Ζώνης, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 9.3 και 12 της Σύμβασης Παραχώρησης.

2. Κατά τη διαδικασία επιλογής των αντισυμβαλλομένων για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» υποχρεούται να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης. Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου δεν επηρε-άζονται και δεν περιορίζονται από όποιους τυχόν σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς ήθελε υιοθετηθούν από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ούτε και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης.

3. Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και των αντισυμβαλλομένων της σχετικά με τη σύναψη, την ερμηνεία των όρων, την εκτέλεση και την καταγγελία Υποπαραχωρήσεων Ήσσονος Σημασίας (όπως ορίζονται στο άρθρο 9.3 της Σύμβασης Παραχώρησης), θα εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, σύμφωνα με τη ειδική διαδικασία των άρθρων 615 – 620 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπαγάγει τις εν λόγω διαφορές σε διαιτησία.

4. Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και των αντισυμβαλλομένων της σχετικά με τη σύναψη, την ερμηνεία των όρων, την εκτέλεση και την καταγγελία των συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 της Σύμβασης Παραχώρησης, θα εκδικάζονται από τα Δικαστήρια του Πειραιά κατά την τακτική διαδικασία, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπαγάγει τις εν λόγω διαφορές σε διαιτησία.