.

Άρθρο 11
Μετάταξη προσωπικού

1. Επιτρέπεται η μετάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα, καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διενέργειας της μετάταξης, εφόσον το προσωπικό αυτό, σωρευτικά:

α) εξακολουθεί να υπηρετεί στην αντίστοιχη εταιρεία έως το χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος και

β) υποβάλει αίτηση για μετάταξη εντός προθεσμίας που, για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ για το προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να ορίζεται ανώτατος αριθμός προσωπικού της κάθε εταιρείας που επιτρέπεται να μεταταγεί, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Αν οι αιτήσεις μετάταξης είναι περισσότερες από τον ανώτατο αυτόν αριθμό, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις όσων έχουν τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην αντίστοιχη εταιρεία μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μετάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνονται οι προθεσμίες της περίπτωσης β΄ της πα-ραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του παρόντος ή να χορηγείται νέα προθεσμία.

4. Στην αίτηση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ο εργαζόμενος μπορεί να δηλώνει την προτίμησή του για μετάταξη σε συγκεκριμένη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο. Αν με την κοινή απόφαση της προηγούμενης παραγράφου έχουν οριστεί συγκεκριμένες υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα, στα οποία μπορεί να γίνει μετάταξη, οι προτιμήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτά.

5. Η μετάταξη του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. διενεργείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και του προσωπικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του εποπτεύοντος την οικεία υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο, Υπουργού. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή ή συνιστώμενη με την απόφαση της μετάταξης θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται. Εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί, η μετάταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η αίτηση προτίμησης του προς μετάταξη εργαζομένου γίνεται δεκτή αφού ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες. Οι μετατασσόμενοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μετατάσσονται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους των διατάξεων των νόμων 4369/2016 και 4354/ 2015 αντίστοιχα. Όποιος μετατάσσεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφορά αποδοχών. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης.