.

Άρθρο 12

1. Επιτρέπεται το άνοιγμα και η τήρηση στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης με τη μορφή κοινού λογαριασμού, με συνδικαιούχους, αφενός, την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ») και, αφετέρου, αντισυμβαλλόμενο ή αντισυμβαλλόμενους του ΤΑΙΠΕΔ, για την υποστήριξη συναλλακτικών αναγκών που προκύπτουν σε σχέση με την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το σκοπό του ΤΑΙΠΕΔ, περιλαμβανομένης και της παρακατάθεσης ή μεσεγγύησης χρηματικών μέσων που προορίζονται για την εξόφληση ποσών οφειλόμενων στο ΤΑΙΠΕΔ μετά την παρέλευση προθεσμίας ή υπό όρους ή αιρέσεις. Η ιδιότητα του συνδικαιούχου ως αντισυμβαλλομένου του ΤΑΙΠΕΔ αποδεικνύεται πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού με προσκόμιση της σχετικής σύμβασης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2α. Από την έκδοση του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη διαφορετικής ειδικής ρύθμισής του, ανακαλούνται, καταργούνται ή στερούνται ισχύος: (α) διατάξεις νόμων με ειδική εφαρμογή στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και/ή στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, υπό τη μορφή της προκατόχου νομικής οντότητας δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στο βαθμό που απονέμουν αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» να υιοθετεί, να εισάγει, να θεσπίζει, να εκδίδει, να καθιερώνει ή να τροποποιεί κανονιστικές διατάξεις και κανονισμούς λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατάξεων του άρθρου 4 και του άρθρου 21, παράγραφος 2 του α.ν. 1559/1950, όπως ισχύει, (β) διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της κατανομής λειτουργιών και ευθυνών που προβλέπεται στο άρθρο 11 αυτής) και/ή στον παρόντα νόμο, (γ) διατάξεις νόμων (είτε αυτές εισάγουν προϋποθέσεις είτε καθιερώνουν εξαιρέσεις από εφαρμοστέες προϋποθέσεις), στο μέτρο που εφαρμόζονται στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ή/και στο Λιμένα Πειραιά, αλλά όχι σε μία ή περισσότερες συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή/και συγκρίσιμους λιμένες, εκτός κι αν οι διατάξεις αυτές, όπως εφαρμόζονται στο Λιμένα Πειραιά, δεν είναι αντίθετες με συγκεκριμένη διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης, (δ) διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασύμβατες με τον έλεγχο της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» από ιδιωτικό οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τον «δημόσιο τομέα», τις «επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» ή/και εκείνα τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο (εφόσον δεν εφαρμόζονται και σε άλλα νομικά πρόσωπα), (ε) διατάξεις νόμων που απονέμουν στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου, ή/και (στ) εκτελεστικοί κανόνες ή κανονισμοί λειτουργίας που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε» και/ή τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, στο μέτρο που έλκουν την ισχύ τους από οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες διατάξεις.

2β. Η ως άνω παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στους κανόνες και στους κανονισμούς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 1.7(γ) της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης, για τη χρονική περίοδο και υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης. Επιπλέον, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» μπορεί ανά πάσα στιγμή να υιοθετεί, να τροποποιεί και να εφαρμόζει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και κανονισμούς που θα ισχύουν για την ίδια, στο βαθμό που αυτό είναι ειδικότερα αναγκαίο από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή/και επιτρέπεται υπό την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία, για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εσωτερικές πτυχές της οργάνωσης, της δομής, των υπηρεσιών και των λειτουργιών της.

2γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» θα έχει το δικαίωμα να ασκεί αποκλειστικά και μόνο τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης.

3. Στους κοινούς λογαριασμούς των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος δύναται να επεκτείνεται σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με το ΤΑΙΠΕΔ ή/και σε τρίτα πρόσωπα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, αναφορικά με προσδιοριζόμενες κατηγορίες συναλλακτικών αναγκών ή και κατά περίπτωση.

5. Αναφορικά με συμβάσεις του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια.

6. Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 εφαρμόζονται στους λογαριασμούς αυτού του άρθρου συμπληρωματικά, στο μέτρο που δεν αντιτίθενται στο σκοπό και στο περιεχόμενό του ή στην έγγραφη σύμβαση μεταξύ των συνδικαιούχων και της Τράπεζας της Ελλάδος.

7. Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, για την οποία ευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), συνδικαιούχος λογαριασμού του παρόντος άρθρου αποσβένει εγκύρως χρηματική οφειλή του έναντι του ΤΑΙΠΕΔ με την εκχώρηση σε αυτό, αντί καταβολής, ισόποσης απαίτησής του κατά του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει δυνάμει της ανωτέρω διάταξης. Τέτοια εκχώρηση συμφωνείται εγγράφως και ισχύει από την κοινοποίηση αντιγράφου της σχετικής συμφωνίας στον Υπουργό Οικονομικών. Απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτά το ΤΑΙΠΕΔ με εκχώρηση κατά τα ανωτέρω συνιστούν τίμημα αξιοποίησης και έσοδο του ΤΑΙΠΕΔ για τους σκοπούς του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει. Το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την εκχώρηση σε αυτό, με έγγραφο κοι-νοποιούμενο στον Υπουργό Οικονομικών, να δηλώσει την ανέκκλητη και άνευ όρων άφεση του οικείου χρέους του Ελληνικού Δημοσίου. Τέτοια άφεση χρέους τίθεται σε ισχύ χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση και εξομοιώνονται πλήρως με απόσβεση δημοσίου χρέους σε εκπλήρωση του νομοθετημένου καταστατικού σκοπού του ΤΑΙΠΕΔ.