.

Άρθρο 14
Συντήρηση πτητικών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Στο άρθρο 56 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α΄ 52).»

2. Στο άρθρο 56 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«2. Οι συμβάσεις μεταξύ του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της ΕΑΒ Α.Ε., σχετικά με προμήθειες και επισκευές που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και παρατάθηκαν σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου δύνανται να ανανεωθούν με κοινή συμφωνία των δυο μερών άπαξ και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη από 1.1.2016 κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και με τροποποίηση ή μη των όρων τους. Για τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α΄ 52).»