.

Άρθρο 19
Απόδοση έκτασης Λιπασμάτων

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «περιοχή Λιπασμάτων», ορίζεται η χερσαία έκταση (περίπου 86.000 τ.μ.) εντός της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ από τον λιμενοβραχίονα Κράκαρη έως τον όρμο της Δραπετσώνας (δεξαμενές καυσίμων), η οποία εμφαίνεται στον Τομέα 18 του «Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος», που συνάπτεται στην κυρούμενη Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής, ως «ΠΕΡΙΟΧΗ πρώην ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» και αναφέρεται στο Μέρος IV του Παραρτήματος 3.5 της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης στην ενότητα «Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας» με αριθμό 18.

2. Η χρήση της ανωτέρω έκτασης ασκείται οριστικά αποκλειστικά και μόνο από τον Δήμο Κερατσινίου -Δραπετσώνας, για τους σκοπούς του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), χωρίς δικαίωμα παραχώρησης χρήσης σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο Δήμος δεν οφείλει αντάλλαγμα για την άσκηση της χρήσης.

3. Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται η χρονική διάρκεια και οι όροι της παραχώρησης, οι συνέπειες της παράβασής τους, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, καθώς και οι λόγοι ανάκλησης της παραχώρησης.