.

Άρθρο 20
Διαδικαστικές και τελικές διατάξεις

1. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει ζητήματα όμοια προς αυτά του παρόντος νόμου, καταργείται.

2. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά στην κυρούμενη σύμβαση εφαρμόζεται συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

3. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.