.

Άρθρο όγδοο
Λήξη της κατά παράταση θητείας των γραμματέων των Α.Ε.Ι.

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4009/2011 (Α΄195) καταργείται. Οι κατά παράταση θητείες των γραμματέων των Α.Ε.Ι. λήγουν αυτοδικαίως από της δημοσιεύσεως του παρόντος. Ομοίως παύει να ισχύει από της δημοσιεύσεως του παρόντος η σε εφαρμογή της καταργηθείσης διάταξης ανάθεση καθηκόντων των γραμματέων σε γενικό διευθυντή ή σε προϊστάμενο διεύθυνσης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος. Οι γραμματείς των Α.Ε.Ι. που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος έπειτα από διαδικασία επιλογής ολοκληρώνουν τη θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί.