.

ΔΔΘΤΟΚ Α 1113687 ΕΞ 27.7.2016
Κοινοποίηση των Εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2016/1159 και 2016/1160

ΣΧΕΤ : Η αριθ. πρωτ. Δ 17 Ε 5013135 ΕΞ 2013/04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή :

Α. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1159 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2016, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 192 /16.07.2016) και ισχύει από 17.07.2016, σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κυκλαμικού νατρίου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που παράγεται από τις εταιρείες Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited και Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited .

Ο συντελεστής του δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται είναι 1,17 EUR ανά κιλό. και

Β. τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1160 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2016, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 192 /16.07.2016) και ισχύει από 17.07.2016, σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κυκλαμικού νατρίου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ινδονησίας μετά από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ .

Ο συντελεστής του δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται κυμαίνεται μεταξύ 0,23 και 0,27 EUR ανά κιλό.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαΛούνται:

1. Οι Προϊστάμενοι των ΤεΛωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των ΤεΛωνείων δικαιοδοσίας τους και

2. Τα ΤεΛωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, με τα αποστεΛΛόμενα φύΛΛα , το φύΛΛο 9 του ΚεφαΛαίου 29 και να προσθέσουν το φύΛΛο 9α του ιδίου κεφαΛαίου, του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική).

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ