.

Άρθρο 3
Γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου («risk management») σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

1. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.

2. Οι διαχειριστές δεν απαλλάσσονται από τις κατά τον παρόντα Νόμο υποχρεώσεις τους εκ του γεγονότος ότι πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες οδηγούν ή συμβάλλουν σε σοβαρά ατυχήματα, τελέσθηκαν από εργολάβους.

3. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, οι διαχειριστές υποχρεούνται να λαμβάνουν πάραυτα όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών του στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

4. Οι διαχειριστές διασφαλίζουν ότι οι υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εκτελούνται βάσει συστηματικής διαχείρισης κινδύνου, ώστε να είναι ανεκτό το επίπεδο της παραμένουσας διακινδύνευσης σοβαρών ατυχημάτων σε ανθρώπους, στο περιβάλλον και στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις.