.

Άρθρο 5
Συμμετοχή του κοινού σχετική με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από προγραμματιζόμενες υπεράκτιες εργασίες έρευνας υδρογονανθράκων
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

1. Η ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης από μη παρα-γωγική εγκατάσταση δεν ξεκινά μέχρι να διασφαλισθεί ότι το κοινό έχει συμμετάσχει σε αρχικό στάδιο και με ουσιαστικό τρόπο στην εξέταση των πιθανών συνεπειών των προγραμματισμένων υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων στο περιβάλλον, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας είτε για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (Οδηγία 2001/42/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την κοινή υπουργική απόφαση 107017/2006, (Β’1225), είτε για την περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011.

2. Αν το κοινό δεν έχει συμμετάσχει στη διαδικασία της παραγράφου 1, επιβάλλεται η τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:
α) Το κοινό ενημερώνεται είτε με δημόσιες ανακοινώσεις είτε με άλλα κατάλληλα μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, σχετικά με την τοποθεσία, όπου προγραμματίζεται να επιτραπούν εργασίες έρευνας,
β) προσδιορίζεται το ενδιαφερόμενο κοινό, συμπεριλαμβανομένου του κοινού που επηρεάζεται ή είναι πιθανόν να επηρεαστεί από την απόφαση να επιτραπούν εργασίες έρευνας ή έχει σχετικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως εκείνες που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος, και άλλων σχετικών φορέων,
γ) πληροφορίες για τέτοιες προγραμματισμένες εργασίες καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον παραλήπτη ενδεχόμενων παρατηρήσεων ή ερωτήσεων,
δ) το κοινό έχει το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες, όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη ανοικτές, προτού ληφθούν αποφάσεις για να επιτραπεί η έρευνα,
ε) κατά την έκδοση των αποφάσεων της περίπτωσης δ’ λαμβάνονται υπόψη δεόντως τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, και
στ) αφού εξετασθούν οι διατυπωθείσες παρατηρήσεις και γνώμες, το κοινό ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και την αιτιολογία τους, καθώς και τα ληφθέντα σχετικώς υπόψη στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών επί της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.
Παρέχονται εύλογα χρονοδιαγράμματα που προβλέπουν επαρκή χρόνο για καθένα από τα διάφορα στάδια της δημόσιας διαβούλευσης.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται ως προς περιοχές, για τις οποίες είχε χορηγηθεί άδεια πριν από τις 18 Ιουλίου 2013.