.

Άρθρο 6
Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εντός περιοχών αδειοδότησης
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

1. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και η συνδεδεμένη υποδομή οφείλουν να λειτουργούν μόνο σε περιοχές αδειοδότησης και μόνον από διαχειριστές σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4.

2. Ο κάτοχος άδειας πρέπει να διασφαλίζει ότι ο διαχειριστής έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εργασιών που αφορά η άδεια κατά το Ν. 2289/1995.

3. Κατά τη διάρκεια όλων των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων, ο κάτοχος άδειας οφείλει να λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι ο διαχειριστής αφενός πληροί τις απαιτήσεις και αφετέρου αναλαμβάνει και εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

4. Όπου η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι ο διαχειριστής δεν διαθέτει πλέον την ικανότητα να πληροί τις κατά τον παρόντα Νόμο απαιτήσεις, ενημερώνει την Αδειοδοτούσα Αρχή. Στη συνέχεια, η Αδειοδοτούσα Αρχή ειδοποιεί σχετικά τον κάτοχο άδειας, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων και προτείνει στην Αδειοδοτούσα Αρχή, χωρίς καθυστέρηση, αντικαταστάτη διαχειριστή.

5. Οι εργασίες που σχετίζονται με παραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις δεν ξεκινούν ή δεν συνεχίζονται, μέχρις ότου η έκθεση μεγάλων κινδύνων γίνει αποδεκτή από την Αρμόδια Αρχή κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

6. Οι εργασίες γεώτρησης ή οι συνδυασμένες εργασίες δεν ξεκινούν ή δεν συνεχίζονται μέχρις ότου γίνει αποδεκτή η έκθεση μεγάλων κινδύνων για τις εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Οι ως άνω εργασίες δεν επιτρέπεται να αρχίζουν ή να συνεχίζονται, εάν δεν έχει υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης ή κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών σύμφωνα με τις περιπτώσεις η’ ή θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12, αντίστοιχα, ή εάν η Αρμόδια Αρχή έχει διατυπώσει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο της κοινοποίησης.

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2289/1995, ορίζεται ζώνη ασφαλείας 500 μέτρων γύρω από μια εγκατάσταση και απαγορεύεται στα σκάφη να εισέρχονται ή να παραμένουν σε αυτή τη ζώνη.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για σκάφη που εισέρχονται ή παραμένουν στη ζώνη ασφαλείας:
α) Με σκοπό την τοποθέτηση, την επιθεώρηση, τη δοκιμή, την επισκευή, τη συντήρηση, τη μετατροπή, την ανανέωση ή την αφαίρεση οποιουδήποτε υποβρύχιου καλωδίου ή αγωγού που βρίσκεται μέσα ή κοντά στην εν λόγω ζώνη ασφαλείας,
β) προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε εγκατάσταση εντός της εν λόγω ζώνης ασφαλείας ή να μεταφέρουν πρόσωπα ή αγαθά προς ή από αυτήν,
γ) προκειμένου να επιθεωρήσουν οποιαδήποτε εγκατάσταση ή συνδεδεμένη υποδομή στην εν λόγω ζώνη ασφαλείας,
δ) με σκοπό τη διάσωση ή την προσπάθεια διάσωσης ανθρώπινων ζωών ή περιουσίας,
ε) λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών,
στ) όταν βρίσκονται σε κίνδυνο ή
ζ) εφόσον συναινεί ο διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. ή η αρμόδια κατά περίπτωση δημόσια αρχή.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται διαδικασία για την ουσιαστική συμμετοχή σε τριμερή διαβούλευση μεταξύ της Αρμοδίας Αρχής, των διαχειριστών και των ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ., και των εκπροσώπων των εργαζομένων, με αντικείμενο τον καθορισμό προτύπων και πολιτικών για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων.