.

Άρθρο 9
Λειτουργία της Αρμόδιας Αρχής
(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Η Αρμόδια Αρχή:
α) Δρα ανεξάρτητα από πολιτικές, από ρυθμιστικές
αποφάσεις ή από άλλους παράγοντες που δεν σχετίζονται με τα καθήκοντά της κατά τον παρόντα Νόμο,
β) καθιστά σαφή τα όρια των ευθυνών της σε σχέση με τις ευθύνες του διαχειριστή και του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ., δυνάμει του παρόντος Νόμου, για τον έλεγχο της διακινδύνευσης σοβαρού ατυχήματος,
γ) θεσπίζει πολιτική, μεθοδολογία και διαδικασίες για
την ενδελεχή αξιολόγηση των εκθέσεων μεγάλων κινδύνων και των κοινοποιήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11, καθώς και για την επίβλεψη της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας επιθεωρήσεων, της διερεύνησης συμβάντων και των μέτρων επιβολής,
δ) ενημερώνει τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες
Μ.Π.Εγκ. σχετικά με την πολιτική, τη μέθοδο και τις διαδικασίες σύμφωνα με την περίπτωση γ’ και θέτει στη διάθεση του κοινού συνοπτικές παρουσιάσεις τους,
ε) όπου κρίνεται απαραίτητο, θεσπίζει και εφαρμόζει
συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες με αρχές και υπηρεσίες για την κατά τον παρόντα Νόμο άσκηση αρμοδιοτήτων της, και
στ) βασίζει την πολιτική, την οργάνωση και τις δια-
δικασίες λειτουργίας της στις αρχές που ορίζονται στο Παράρτημα 3 του παρόντος Νόμου.