.

Άρθρο 10
Συνεργασία με Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ)
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Η Αρμόδια Αρχή συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ, εφεξής «Οργανισμός») για θέματα της αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο της εντολής που έχει δοθεί στον Οργανισμό δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) 1406/2002.