.

Άρθρο 14
Εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

1. Οι διαχειριστές ή ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ, κατά περίπτωση, καταρτίζουν εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τα οποία υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Τα σχέδια καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση κινδύνου σοβαρού ατυχήματος, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνταξη της πλέον πρόσφατης έκθεσης μεγάλων κινδύνων. Το σχέδιο περιλαμβάνει ανάλυση της αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας.

2. Σε περίπτωση που κινητή μη παραγωγική εγκατά-σταση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση εργασιών γεώτρησης, το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την εγκατάσταση λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση κινδύνου, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την κατάρτιση της κοινοποίησης εργασιών γεώτρησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την περίπτωση η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Αν το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να τροποποιηθεί λόγω της ιδιαίτερης φύσης ή της τοποθεσίας της γεώτρησης, ο διαχειριστής της γεώτρησης υποβάλλει το τροποποιημένο εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή επαρκή περιγραφή του στην Αρμόδια Αρχή ως συμπλήρωμα της σχετικής κοινοποίησης των εργασιών γεώτρησης.

3. Σε περίπτωση που μη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση συνδυασμένων εργασιών, το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τροποποιείται, προκειμένου να καλύπτει τις συνδυασμένες εργασίες και υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή ως συμπλήρωμα της σχετικής κοινοποίησης των συνδυασμένων εργασιών.