.

Άρθρο 18
Ενέργειες Αρμόδιας Αρχής σε σχέση με εργασίες επί των εγκαταστάσεων
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

Η Αρμόδια Αρχή δύναται:
α) Να απαγορεύει τη λειτουργία ή την έναρξη εργασιών σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή συνδεδεμένη υποδομή, σε περίπτωση που τα μέτρα τα οποία προτείνονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων για την πρόληψη ή τον περιορισμό των επιπτώσεων σοβαρών ατυχημάτων ή οι κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης ή συνδυασμένων εργασιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις περιπώσεις η’ ή θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντίστοιχα κρίνονται ανεπαρκή για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος.
β) Σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον κρίνει ότι δεν θίγονται η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος, να μειώνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται μεταξύ της υποβολής της έκθεσης μεγάλων κινδύνων ή των άλλων εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 11 και της έναρξης των εργασιών.
γ) Να απαιτεί από τον διαχειριστή να λαμβάνει τα πρόσφορα μέτρα που θεωρούνται κατά την κρίση της αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.
δ) Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 6, να λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη ασφάλεια των εργασιών.
ε) Να απαιτεί βελτιώσεις και να απαγορεύει, εφόσον κρίνει απαραίτητο, τη συνέχιση της λειτουργίας κάθε εγκατάστασης ή τμήματος αυτής ή συνδεδεμένης με αυτήν υποδομής, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα επιθεώρησης ή η κρίση κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 6 ή η περιοδική αναθεώρηση της έκθεσης μεγάλων κινδύνων κατά την περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 ή αλλαγών στις κοινοποιήσεις που υποβάλλονται κατά το άρθρο 11, καταδεικνύουν ότι οι απαιτήσεις του παρόντος δεν πληρούνται ή ότι υφίστανται εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών ή εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων.