.

Άρθρο 22
Εμπιστευτική αναφορά θεμάτων ασφάλειας
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

1. Η Αρμόδια Αρχή διαμορφώνει μηχανισμούς:
α) για την εμπιστευτική αναφορά ανησυχιών για θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος, σχετιζόμενων με υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων από όπου και αν προέρχονται, και
β) για τη διερεύνηση των αναφορών του προηγούμενου εδαφίου, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ανωνυμία των εμπλεκομένων.

2. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. ενημερώνουν τους εργαζομένους τους, τους εργολάβους τους και το εργολαβικό προσωπικό σχετικά με τις εθνικές ρυθμίσεις που συναρτώνται με τους μηχανισμούς της παραγράφου 1, καθώς επίσης διασφαλίζουν ότι τα θέματα εμπιστευτικών αναφορών περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές ενημερώσεις και τη σχετική εκπαίδευση.