.

Άρθρο 20
Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που διεξάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

1. Εταιρείες εγγεγραμμένες στο γενικό εμπορικό μη-τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), που διεξάγουν, οι ίδιες ή μέσω θυγατρικών, υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως κάτοχοι άδειας ή ως διαχειριστές, υποβάλλουν αναφορά, εφόσον τους ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή, σχετικά με τις συνθήκες οποιουδήποτε σοβαρού ατυχήματος, στο οποίο έχουν εμπλακεί.

2. Στην πρόσκληση για υποβολή αναφοράς κατά την παράγραφο 1, η Αρμόδια Αρχή διευκρινίζει τις λεπτομέρειες των απαιτούμενων πληροφοριών. Οι εν λόγω εκθέσεις αναφοράς ανταλλάσσονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 27.