.

Άρθρο 21
Διασφάλιση συμμόρφωσης προς το ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων
(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. συμμορφώνονται με τα μέτρα που καθορίζονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων και στα σχέδια, που αναφέρονται στην κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης, καθώς και στην κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις ε’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντίστοιχα.

2. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. εξασφαλί-ζουν στην Αρμόδια Αρχή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί κατ’ εντολή της, τη μετακίνηση προς και από την εγκατάσταση ή το ναυπήγημα που σχετίζεται με εργασίες υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς του εξοπλισμού τους, σε εύλογο χρόνο, καθώς και να παρέχουν στέγαση, σίτιση και να καλύπτουν λοιπά έξοδα διαμονής στο πλαίσιο επισκέψεων στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να διευκολύνουν την εποπτεία που ασκείται από την Αρμόδια Αρχή, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια επιθεωρήσεων, τη διερεύνηση συμβάντων καθώς και την επιβολή της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

3. Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει ετήσια σχέδια για την αποτελεσματική εποπτεία μεγάλων κινδύνων, μεταξύ άλλων και μέσω επιθεωρήσεων, βάσει διαχείρισης κινδύνου και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη συμμόρφωση προς την έκθεση μεγάλων κινδύνων και τα λοιπά έγγραφα που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11. Η αποτελεσματικότητα των σχεδίων επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή, η οποία και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωσή τους.