.

Άρθρο 23
Διάχυση πληροφοριών
(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. παρέχουν στην Αρμόδια Αρχή κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες του Παραρτήματος 9.

2. Ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο της αναφοράς καθορίζονται με το σχετικό Εκτελεστικό Κανονισμό αριθμ. 1112/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2014 (ΕΕ L 302/1 της 22.10.2014).