.

Άρθρο 24
Διαφάνεια
(Άρθρο 24 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

1. Οι πληροφορίες του Παραρτήματος 9 είναι διαθέσι-μες στο κοινό με ευθύνη της Αρμόδιας Αρχής.

2. Ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο της αναφο-ράς καθορίζονται με το σχετικό Εκτελεστικό Κανονισμό αριθμ. 1112/2014.